เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

เยียวยาเหยื่อความรุนแรง ยกระดับสตรีในอาเซียน

4 ธค 55 ครม เดินหน้าแก้ปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับความรุนแรงทางการเมือง และพัฒนาสิทธิสตรีเพื่อสอดคล้องกับอาเซียน

 

อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทางการเมือง

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอให้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง

 

ยกระดับมุมมองมิติหญิงชายในอาเซียน

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการยกระดับมุมมองมิติหญิงชาย และความร่วมมือระหว่างสตรีในอาเซียน เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนำหลักการไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

                อย่างไรก็ตาม ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของอาเซียน

 

งบกลางช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554-2555

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 96,267,386.50 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ และชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติปี 2554-2555 ดังนี้

              1.   เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชจำนวน 3 ภัย ได้แก่ ภัยศัตรูพืช

ระบาด ภัยแล้ง และภัยฝนทิ้งช่วง จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร กาญจนบุรี เชียงราย น่าน นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี พะเยา สระบุรี และอุตรดิตถ์ เกษตรกรจำนวน 13,213 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 93,115,550 บาท

                2. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมงจำนวน 2 ภัย ได้แก่ หอยแมลงภู่ตายและภัยพายุและคลื่นลมแรง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง สงขลา สตูล และสมุทรสงคราม เกษตรกรจำนวน 54 ราย เรือประมงจำนวน 33 ลำ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 3,151,836.50 บาท

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»