เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมโชว์ผลงาน ขจัดยาเสพติด และเงินเยียวยาเหยื่อความรุนแรง

11 ธค ครม ประชุมเดินหน้า แก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควาขัดแย้งทางการเมือง เน้นย้ำงานต้านยาเสพติด

 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม  

                คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม   ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  ดังนี้

 

มาตรการ

โครงการ

ผลที่ได้รับ

1 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

จัดงาน “มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ ส่งตรงจากโรงงาน”

มีประชากรเข้าร่วมซื้อสินค้าในงานรวม 242,021 คน มียอดขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 62,009,735 บาท

2.การดำเนินการฟื้นฟู เยียวยานิคมอุตสาหกรรม

เขตประกอบการอุตสาหกรรม     และสวนอุตสาหกรรม 7 แห่ง

มีโรงงานประกอบกิจการแล้ว 684 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.53

3. การดำเนินการฟื้นฟูโรงงานขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบอุทกภัย

ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี

เปิดดำเนินการแล้ว 7,886 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.84

4. โครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย

 

จำนวน 8 โครงการเป็นเงิน 706.7502 ล้านบาท 

มี 7 โครงการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม

โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรม

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อน

โครงการศูนย์สารพัดช่าง

โครงการฟื้นฟูซ่อมแซมหน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการคลินิกอุตสาหกรรม

 

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุน

 

เพิ่มสิทธิประโยชน์หรือยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร

อนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่บริษัท

อนุญาตให้ส่งออกเครื่องจักรและวัตถุดิบไปต่างประเทศ และการย้ายเครื่องจักรและวัตถุดิบไปต่างประเทศ

 

 

 

 

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553)

                คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553)

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในอัตราเงินเยียวยาที่กำหนดตามระดับมูลค่าความเสียหาย โดย

จำแนกระดับมูลค่าความเสียหายสำหรับคำนวณอัตราเงินเยียวยา เป็น 8 ระดับ ได้แก่ (1) น้อยกว่า 1 แสนบาท (2) ตั้งแต่ 1 แสน – 5 แสนบาท (3) มากกว่า 5 แสน – 1 ล้านบาท (4) มากกว่า 1 – 2 ล้านบาท (5) มากกว่า 2 – 3 ล้านบาท (6) มากกว่า 3 – 4 ล้านบาท (7) มากว่า 4 – 5 ล้านบาท และ (8) มากกว่า 5 ล้านบาท

มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุม

ทางการเมือง (พ.ศ.2548 – 2553) ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้วในสาธารณะทราบโดยทั่วกัน หากผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อตามข้อมูลดังกล่าว และผู้ได้รับผลกระทบรายนั้นประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเยียวยา ให้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมเป็นรายกรณี โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเยียวยา โดยใช้เงินงบประมาณกลางปี 2556 วงเงิน 2,000 ล้าน

   

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 - 2553)

                คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบและอนุมัติ การงบประมาณในวงเงิน 300 ล้านบาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประมาณปลายปี พ.ศ. 2548 จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 500 รายโดยกำหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือเยียวยา มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ที่ถูกดำเนินคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา หรือดำเนินคดีอาญา ที่มูลคดีเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548-2553) และถูกจำกัดเสรีภาพตามที่ศาลได้มีหมายควบคุมหรือหมายขัง

 

กรณีมีระยะเวลา

ควบคุมหรือคุมขัง

อัตราเงินช่วยเหลือเยียวยา (บาท)

จำนวน

(ราย)

ประมาณการ

ในวงเงิน (บาท)

เยียวยา

ควบคุม/คุมขัง

เยียวยา

ด้านจิตใจ

รวมประมาณ

ไม่เกิน 90 วัน

≤37,030

-

≤37,030

250

9,257,500

เกินกว่า 90 วัน

แต่ไม่เกิน 180 วัน

≤74,060

750,000

≤824,060

150

123,609,000

เกินกว่า 180 วัน

≥74,471

1,500,000

≥1,574,471

100

164,894,200

รวมทั้งสิ้น

500

297,760,700

      

แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี พ.ศ. 2556

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เสนอ ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ รวมถึงดำเนินโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

                       

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»