เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลสำรวจความต้องการประชาชน

ครม. ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555  สาระการประชุม เร่งสำรวจความต้องการประชาชนปี 56 และวางแผนลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว

 

ผลการสำรวจความต้องการของประชาชนในปี 2556

                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ  โดยมีสาระสำคัญว่า  ในรอบปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้

 

ประชาชนระบุว่า  ชุมชน / หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน    ซึ่ง 5 อันดับแรก คือ

1

ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 34.2

2

น้ำท่วม

ร้อยละ 26.8

3

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละ 25.6

4

หนี้สิน

ร้อยละ 22.4

5

การจราจรติดขัด

ร้อยละ 18.6

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ

1

การแก้ปัญหาแพง

ร้อยละ 40.9

2

การแก้ปัญหาหนี้สิน

ร้อยละ 24.2

3

การแก้ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 23.1

4

การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

ร้อยละ 18.1

5

การแก้ปัญหาความยากจน

ร้อยละ 18.0

เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ

1

การแก้ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 28.6

2

การแก้ปัญหาน้ำท่วม              

ร้อยละ 20.9

3

การแก้ปัญหาหนี้สิน

ร้อยละ 18.5

4

การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ร้อยละ 16.8

5

การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

ร้อยละ 15.4

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ASEAN-India Vision Statement

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement) ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย (พ.ศ. 2553-2558) รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558  มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-อินเดียเพื่อกระชับความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคีในระดับต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์ จากกระบวนการที่มีอาเซียนเป็นแกนนำ เช่น การประชุม ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM+) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการทหาร, การประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) และความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)  โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายระหว่างอาเซียน-อินเดีย เป็น 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งกองทุนอาเซียน-อินเดีย ASEAN-India Green Fund และกองทุนอาเซียน-อินเดียเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 โดยให้ใช้ชื่อว่า “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” เป้าหมายการดำเนินงานให้ลดจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  มี 6 มาตรการได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ, มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย, มาตรการด้านสังคม, มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร, มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  กู้ชีพ กู้ภัย รวมทั้งมาตรการเน้นหนัก ได้แก่  1) การควบคุมการใช้ความเร็ว  2) การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ 3) การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 4) การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้าย

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»