เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ไทยเข้มแข็ง 56 บ้านหนังสืออัจฉริยะ

การประชุม ครม. วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ครม.มีนโยบาย และโครงการพิจารณาส่งท้ายปี55 เช่นไทยเข้มแข็งปี 56 บ้านหนังสืออัจฉริยะ นำเข้าถั่วเหลือง

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

                 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558  ซึ่งทรงมีพระราชกระแสขอเปลี่ยน“โครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ” เป็น “โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ” หรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน จำนวน 40,000 แห่ง  และ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 1,800 แห่ง  รวมถึงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 87 แห่ง  เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการอ่าน และสร้างโอกาสในการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป

 

เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แผนไทยเข้มแข็ง 2555

                 คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการเงินกู้ (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 3,426.3491 ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ จำนวน 177.9303 ล้านบาท โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไป โรงกษาปณ์รังสิต วงเงินรวม 306.073 ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระทำความผิดในเรือนจำ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 1,230.60 ล้านบาท โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 693,100 บาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และการคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างสำหรับ ดังนี้ (1) กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 2,417,287.00 บาท

 

ขยายระยะเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 492) พ.ศ. 2553 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อขยายระยะเวลาต่อไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น ,การขยายมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยภายใต้วงเงินงบประมาณปีละ 20 ล้านบาท,มาตรการสินเชื่อผ่อนปรนโดยธนาคารออมสิน มีระยะเวลาการขอกู้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

 

มาตรการการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555-2556

                 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามที่ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เสนอมาตรการการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555-2556 ตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) กรอบการค้าเสรี AFTA และ FTA ไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 และการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง

                ผู้มีสิทธินำเข้า 7  สมาคม 9 บริษัท ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง และรำข้าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้เสี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด บริษัท ไทยชิม จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดโคเคน บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด และบริษัท เอคิววายซอส จำกัด

                 ราคารับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ ดังนี้

เกรดถั่วเหลือง

ณ ไร่นา (บาท/กก.)

ณ หน้าโรงงาน กทม. (บาท/กก.)

สกัดน้ำมัน

14.00

14.75

อาหารสัตว์

14.25

15.00

แปรรูปอาหาร

16.25

17.00

 

 

 

          

          

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»