เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

เปิดสถิติการทำงานของ ส.ว. พฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปทั้งหมด 8 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 7 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 56 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนพฤศจิกายน วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 15 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่สาม คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค(ฉบับที่...) พ.ศ. ...  และรับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ในวาระที่ 1

วุฒิสภายังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญฯสำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน 7 กระทู้

 สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 63 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ ไม่มีวุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้ง ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 69 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 43 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 32 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 5 คน                

เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน ส.ว. มีสถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยต่ำกว่าในเดือนตุลาคม อยู่ร้อยละ 1 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»