เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ติดตามสถิติการเข้าประชุมและเข้าลงมติของ ส.ส. พฤศจิกายน 2555

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯทั้งสิ้น 10 ครั้ง เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 9 ครั้งและเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 29 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนพฤศจิกายน สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 15 ฉบับ (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 23 กระทู้

โดยผลงานที่โดดเด่นของการประชุมสภาในช่วงเดือนที่ผ่านมา คือการลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... และลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ...      

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนพฤศจิกายนนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 94  และสถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 86 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4

 เมื่อพิจารณาสถิติการลงมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ(ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ พระราชกำหนด และเรื่องพิจารณาอื่นๆ) จะเห็นว่า ส.ส. ยังคงออกเสียงลงมติได้น้อยกว่าการเข้าประชุม ซึ่งเห็นได้จากความแตกต่างของสถิติการลงมติและการเข้าประชุมสภา โดยค่าเฉลี่ยของการเข้าประชุมร้อยละ 94 แต่สถิติการลงมติของ ส.ส. ทั้งสภามีเพียงร้อยละ 78 สะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.ได้เข้าประชุมแต่กลับไม่ลงคะแนนเสียงทั้งที่เสียงของ ส.ส. คือเสียงที่ได้รับจากประชาชน สังเกตได้จากระหว่างการลงคะแนนเสียงภายในหนึ่งวัน สส.ก็ยังมีสถิติการออกเสียงลงคะแนนที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละเรื่องที่พิจารณาในวันนั้นๆ ทั้งที่เมื่อเข้าประชุมแล้วก็ควรทำหน้าที่ให้เสร็จสิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»