เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

สรุปสถิติการเข้าประชุมและลงมติของ ส.ส. สมัยสามัญทั่วไป 2555 (สิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2555)

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ปี 2555 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง  28 พฤศจิกายน 2555 เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 35 ครั้ง และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีก 3 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 135 ครั้ง

สถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ทั้งสภาฯ จำนวน 486 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93 (ไม่รวม ส.ส. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯและส.ส.ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2555)

ร้อยละการเข้าประชุม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

100

212

44

99 - 80

225

46

79 - 70

35

7

ต่ำกว่า 70

14

3

แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมของ ส.ส. ในสมัยประชุม สามัญทั่วไป 2555 แบ่งตามพรรคการเมือง (ร้อยละ)

 

สถิติการเข้าลงมติของ ส.ส. ทั้งสภาฯ จำนวน 483 คน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76  (ไม่รวมประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.ส. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯและส.ส.ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2555)

ร้อยละการลงมติ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

100

48

10

99 - 75

249

52

74 - 50

94

19

49 - 25

56

12

ต่ำกว่า 25

36

7

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยการออกเสียงลงมติของ ส.ส. ในสมัยประชุม สามัญทั่วไป 2555 แบ่งตามพรรคการเมือง (ร้อยละ)

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»