เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 เป็นพิษ คลังวิ่งโร่ช่วย SMEs

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 เป็นพิษ คลังวิ่งโร่ช่วย SMEs

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการการคลังและการเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300บาท โดยมาตรการการคลัง เช่น ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ,ปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่มีรายได้จากการขายสินค้า และการให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEsที่มีรายได้น้อย และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ 150,000 บาทแรก เป็น 300,000 บาทแรก เพื่อให้สอดคล้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาที่ปรับลดลง ขณะที่ มาตรการการเงิน เช่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5 สำหรับปี 2556 เพื่อช่วยเหลื่อ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อ แต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan), และโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up)

                            

แรงงาน รับลูกนโยบายรัฐ 300บาท ออกมาตรการช่วย SMEs

                     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ดังนี้ มาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่องผ่านกระบวนการให้สินเชื่อ  โดยสำนักงานประกันสังคม สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท , มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการโดยผ่านกระบวนการทางภาษี และเงินสมทบ เช่น สำนักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปี 2556 โดยลดอัตราเงินสมทบเหลือร้อยละ 4, ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20, มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ, มาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค เช่น คาราวานสินค้าราคาถูก

                                 

ร้านถูกใจ โชห่วยช่วยชาติ จัดครั้งที่ 2

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วประเทศ เพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชนบทที่ห่างไกล โดย “ร้านถูกใจ” จะจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

 

ญี่ปุ่นให้เงินช่วยเปล่าป้องกันน้ำท่วม แม่น้ำป่าสัก จ.อยุธยา

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์นำเสนอโครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ กับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า (JICA) โดยมีวงเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเป็นจำนวนเงิน 2,550,000,000 เยน หรือประมาณ 1,000,000,000 บาท ซึ่งจะมีการเร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำคลองกระมัง และประตูน้ำคลองหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รัฐบาล เร่งยุทธศาสตร์การค้า และการลงทุนชายแดน

                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการนำร่องแม่สอด เมียวดี

2 ส่งเสริมการค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น แผนปฏิบัติการนำร่องขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าไปในกัมพูชา

 3.ความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตในประเทศหนึ่ง  และนำไปแปรรูป จำหน่ายอีกประเทศหนึ่ง (ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย   ปศุสัตว์ ไก่ หมู)  แผนปฏิบัติการนำร่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. ส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการไทยไปลงทุนด้านโรงแรม   โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนำร่อง (1เส้นทางเชื่อมมรดกโลก : สุโขทัย-หลวงพระบาง-พุกาม-เสียมราฐ  (2เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต : ไทย-ลาว-กัมพูชา  (3เส้นทาง เชียง :  เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ

TETRO (JETRO OF THAILAND) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักลงทุนไทย  ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการนำร่อง ศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของ JETRO เพื่อจัดตั้ง TETRO  

รวมทั้ง อำนวยความสะดวกทางการค้าไทย-เมียนมาร์ โดยพัฒนาช่องทางเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี) แห่งที่1 ,เร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ,ขยายสนามบินแม่สอด ,พัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»