เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

พาณิชย์ กลัวราคาสินค้าพุ่ง จากนโยบาย 300บาท

 ครม นัดประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อกำกับราคาสินค้า และบริการ หวั่นนโยบาย 300 บาท เป็นพิษเศรษฐกิจ 

ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองอยู่ได้นานขึ้น และสมัครประกันสังคมได้

 

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) กระทรวงแรงงาน โดย กระทรวงมหาดไทย จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานในประเทศไทย รวมทั้งบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี สามารถอยู่ในประเทศไทยได้120 วัน เพื่อให้นายจ้างพาไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) ขณะที่สำนักงานประกันสังคม ให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าสบทบเข้าประกันสังคม นายจ้างสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชนได้

                    

พาณิชย์ กลัวราคาสินค้าพุ่ง จากนโยบาย 300บาท

            คณะรัฐมนตรีมีมติกำกับดูแลราคาสินค้าจากการดำเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เน้นราคาสินค้าต้องเป็นธรรม  โดยตรึงหรือชะลอการปรับราคาสินค้า ทั้งราคาสินค้า ณ โรงงาน ตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าส่ง และราคาจำหน่ายปลีก ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า  มีมาตรการทางกฎหมายห้ามมิให้มีการกักตุน ปฏิเสธการจำหน่าย และประวิงการจำหน่ายสินค้าได้แก่ (1) สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป (2) น้ำมันพืชบริโภค (3) ปุ๋ยเคมี (4) อาหารสัตว์ (5) ผลิตภัณฑ์นม  (6) เหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (7) อาหารปรุงสำเร็จ (8) ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน 

              แนวโน้มราคาสินค้าในปี 2556 นั้น กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สินค้าส่วนใหญ่มีราคาทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปี 2555 เนื่องจากวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าคาดว่าราคายังคงทรงตัว สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ น้ำมันดิบดูไบ คาดว่าจะอยู่ที่ 100 - 120 USD/บาร์เรล (ปี 2555 อยู่ที่ 88.98 - 124.09 USD/บาร์เรล) และอัตราแลกเปลี่ยน คาดว่าจะอยู่ที่ 28.50 - 32.50 บาท/USD (ปี 2555 อยู่ที่ 30.38 - 32.05 บาท/USD) ทั้งนี้ คาดว่ารัฐบาลยังคงมีมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

 

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4

                คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ จัดทำพิธีสารความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย เรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และ การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับและชั้นความลับของเอกสาร สารสนเทศ และข้อมูล

 

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกระทรวงมหาดไทย เสนอ “วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก” โดยกำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งประเทศไทยมีการประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563

               กระทรวงมหาดไทย มั่นใจว่า การจัดงาน วันรำลึกผู้สูญเสียดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ เป็นการส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศให้ได้รับทราบว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   

 

 

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»