เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

10 ข้อเสนอของกรอ.ภูมิภาค

ครม.สัญจร จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 21ม.ค.56 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะโฆษ กแถลงผลประชุม เรื่องข้อเสนอกรอ.ภูมิภาค พัฒนาเมือง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และเขียว และนโยบาย 1ทุน 1 อำเภอ

10 ข้อเสนอของกรอ.ภูมิภาค ต่อคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2556 (จ.อุตรดิตถ์)

                  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี 10 ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน เช่นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดังนี้

ข้อเสนอ

นโยบาย

ผู้รับผิดชอบ

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ภายในปี 2558

 

กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบูรณาการหลักร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวม

 

 

ยกระดับด่านภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน และเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ

2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เป็น 4 ช่องจราจร

กระทรวงคมนาคม

 

โครงการศึกษาและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางภาคเหนือตอนล่างและสี่แยกอินโดจีน เน้นพัฒนา Bus Terminal และ Distribution Center

กระทรวงคมนาคม

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 248,500,000 บาท เพื่อป้องกันผลกระทบจากอุทกภัยต่อภาคเศรษฐกิจและประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็น Medical Excellence Centre / Medical Tourismวงเงิน 2,900 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. ยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โครงการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง วงเงิน 60 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

6. มาตรการเร่งด่วนเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน

มาตรการจูงใจให้เอื้อต่อการลงทุน โดยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ร้อยละ 2
เป็นระยะเวลา 8 ปี

กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง

7.โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (ระบบราง)

โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ด้านระบบราง ประกอบด้วย

(1) โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง

(2) โครงการรถไฟทางคู่ 4 เส้นทาง

(3) การเพิ่มเส้นทางรถไฟและการเพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง

กระทรวงคมนาคม

8.การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

เจรจากับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา
เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรชายแดน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ

9. เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ

จัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับไปพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนทั้ง 5 สถาบัน

10. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ….

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันกำหนดการประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านในการฟอกเงินเอเชีย – แปซิฟิก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่มีกำหนดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

กท.ศึกษา จัด 928 ทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4  เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ซึ่งแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ

1.ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

2.ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดีไม่จำกัดรายได้ครอบครัว

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตกำลังคนใน

สาขาขาดแคลน โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์  ผู้รับทุนในสาขาด้านวิทยศาสตร์ต้องไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนสาขาวิชาอื่นๆสามารถไปได้ใน 35 ประเทศเหล่านี้ เช่น แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก บราซิล เบลเยี่ยม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย อียิปต์และแอฟริกาใต้

 

กู้เงินเพิ่มกว่า “หมื่นล้านบาท”  เร่งสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน  (หัวลำโพง – บางแค  และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ) , สายสีเขียว (แบริ่ง –สมุทรปราการ ) และ สายเฉลิมรัชมงคล

                 ครม.เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 16,217.76 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา และระบบรถไฟฟ้า แบ่งเป็น

                 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) จำนวน 11,472.36 ล้านบาท

                 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) จำนวน 4,745.40 ล้านบาท

                 โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นงบชำระหนี้ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ Japan International Cooperation Agency (JICA) สัญญาเลขที่ TXXI-4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 (Civil) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

 

โครงการพัฒนาเมือง

                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ซึ่งรัฐบาลได้มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล และมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย เพื่อช่วยในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย   ตลอดจนการเพิ่มสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นการดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคสังคม โดยจัดให้มีการอำนวยการ และบริหารจัดการของชุมชนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีหน้าที่ในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ และการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อนายกรัฐมนตรี

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»