TPD NEWS NOW 34 ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2556

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ทางเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยจะมีการเปิดแถลงข่าวสมุดพก ส.ส. ’54-’55 และ สมุดพก ส.ว. ’54-’55 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลการทำงานของ ส.ส. และ ส.ว. ในช่วงสิงหาคม 2554 ถึงมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยพบว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในภาพรวม ส.ส. ชุดที่ 24 มีพฤติกรรมในสภาที่น่าพอใจ โดยมีสถิติการเข้าประชุมของทั้งสภาเฉลี่ยร้อยละ 95 และ การลงมติเฉลี่ยร้อยละ 74 โดยมี ส.ส. เข้าประชุมสูงกว่าร้อยละ 95 ถึง 334 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด (ในจำนวนนี้ มี ส.ส. 140 คน หรือร้อยละ 28 เข้าประชุมครบทุกครั้ง) อย่างไรก็ดี สถิติการลงมติของ ส.ส. จำนวนมากนั้นสวนทางกับสถิติการเข้าประชุมสภา ซึ่ง ส.ส. 95 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดออกเสียงลงมติ ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ในจำนวนนี้ มี ส.ส. 19คน หรือร้อยละ 4 ออกเสียงลงมติต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่ง ส.ส. บางคนในจำนวนนี้ มีสถิติการเข้าประชุมที่สูงมาก จึงเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่า ส.ส. เหล่านี้ใช้เวลาไปกับอะไรในการประชุมสภา และเป็นที่มาของคำถามทางจริยธรรมของ ส.ส. จากเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย)

ยิ่งไปกว่านั้น สถิติการลงมติของ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน ยังมีสถิติที่ต่ำกว่าส.ส. พรรคฝ่ายรัฐบาล อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจมาจากสาเหตุของการใช้แทคติคทางการเมืองของการเป็นฝ่ายค้าน แต่การกระทำเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นการทำงานทางการเมืองในสภาที่สร้างสรรค์และเป็นเรื่องที่ควรจะอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถิติในการเสนอเรื่องพิจารณาต่างๆ ในสภา ไม่ว่าจะเป็น ร่างกฎหมาย ญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถาม พบว่า พรรคขนาดใหญ่จะมีบทบาทมากที่สุด รองลงมาคือพรรคขนาดกลาง ส่วนพรรคขนาดเล็กแทบจะไม่มีบทบาทอะไรโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญๆ หมายความว่า ในสภาฯ ไทย พรรคเล็กไม่สามารถเป็นตัวแทนทางด้านนโยบายซึ่งต่างจากพรรคใหญ่ที่สามารถกำหนดทิศทางของนโยบายได้

สมาชิกวุฒิสภา

ภาพรวมของ ส.ว. พบว่า สถิติการลงมติเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการออกเสียงลงมติของ ส.ส. ในรอบปีเดียวกันอยู่ร้อยละ 12 โดยมี ส.ว. ออกเสียงลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 จำนวน46คนคิดเป็นร้อยละ 31ของ ส.ว. ทั้งหมด (ในจำนวนนี้มี ส.ว.ที่ออกเสียงลงมติครบทุกครั้ง เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7ของ ส.ว. ทั้งหมด) และมี ส.ว. ออกเสียงลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ21ของ ส.ว. ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี จากสถิติการทำงานในวุฒิสภาไม่พบความแตกต่างในสถิติการทำงานของ ส.ว. แบบสรรหาและแบบจังหวัด โดย ส.ว.สรรหาออกเสียงลงมติเฉลี่ยร้อยละ 62 ส่วน ส.ว. จังหวัดออกเสียงลงมติเฉลี่ยร้อยละ 61ซึ่งเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกันมาก และในการทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การตั้งญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ก็พบว่าส.ว.สรรหาและจังหวัดมีบทบาทที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก นั่นคือ มีสถิติในการปฏิบัติเรื่องประเภทนี้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»