เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

มาดูการทำงานของ ส.ส. คนไหนสอบผ่านสอบตก ใน “สมุดพก ส.ส. ’54-’55”

ทำไมต้องมี

ถ้าไม่อยากให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็น “ประชาธิปไตย 4 วินาที” เราจะทำอย่างไร

จะ ตอบคำถามนี้ เราคงต้องตอบอีกคำถามว่า วลีดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบก็คือ เกิดจากข้อสมมติฐานที่ว่าคนไทยมีส่วนร่วมในทางการเมืองแค่ตอนกากบาทและหย่อน บัตรในวันเลือกตั้งเท่านั้น แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำงานของ ส.ส. หลังก้าวออกจากคูหาเลือกตั้งอีกเลย ถึงเป็นเช่นนั้น

หนึ่ง ของการละเลย เกิดจากตัวประชาชนเองที่ไม่ได้สนใจว่า ส.ส. ที่ตนได้เลือกเข้าไปนั้นได้ทำงานและมีผลงานในสภาฯ เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ เพราะอาจคิดว่าเรื่องการเมืองนั้นเป็นเรื่องไกลตัวหรือเข้าใจยาก หรืออาจหมดความสนใจกับความเป็นไปในทางการเมืองมานานแล้ว

แต่ อีกส่วนหนึ่ง การไม่ได้ติดตามตรวจสอบการทำงานของ ส.ส. อาจเกิดจากการขาดแคลนข้อมูลหรือเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบ ได้

ดังนั้น สมุดพก ส.ส. ’54-’55 จึงถูกจัดทำขึ้นมาก็เพื่อบันทึกข้อมูลผลงานและพฤติกรรมในสภาของ ส.ส. (ในช่วงสิงหาคม 2554 ถึงมิถุนายน 2555) และนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้นำไปติดตามตรวจสอบการทำงานของ นักการเมืองเหล่านี้ว่าแต่ละท่านได้เข้าไปใช้สิทธิความเป็นผู้แทนฯ ของประชาชนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าประชุมสภาฯ การลงมติในเรื่องพิจารณาต่างๆ รวมไปถึง การทำหน้าที่กรรมาธิการชุดต่างๆ

โดยใน 1 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยพบว่า

ผลงาน ส.ส.

ใน ภาพรวม ส.ส. ชุดที่ 24 มีพฤติกรรมในสภาที่น่าพอใจ โดยมีสถิติการเข้าประชุมของทั้งสภาเฉลี่ยร้อยละ 95 และ การลงมติเฉลี่ยร้อยละ 74 โดยมี ส.ส. เข้าประชุมสูงกว่าร้อยละ 95 ถึง 334 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด (ในจำนวนนี้ มี ส.ส. 140 คน หรือร้อยละ 28 เข้าประชุมครบทุกครั้ง) อย่างไรก็ดี สถิติการลงมติของ ส.ส. จำนวนมากนั้นสวนทางกับสถิติการเข้าประชุมสภา ซึ่ง ส.ส. 95 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดออกเสียงลงมติ ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ในจำนวนนี้ มี ส.ส. 19คน หรือร้อยละ 4 ออกเสียงลงมติต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ซึ่ง ส.ส. บางคนในจำนวนนี้ มีสถิติการเข้าประชุมที่สูงมาก จึงเป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่า ส.ส. เหล่านี้ใช้เวลาไปกับอะไรในการประชุมสภา และเป็นที่มาของคำถามทางจริยธรรมของ ส.ส. จากเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย)

ยิ่ง ไปกว่านั้น สถิติการลงมติของ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะประชาธิปัตย์ ยังมีสถิติที่ต่ำกว่าพรรคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจมาจากสาเหตุของการใช้แทคติคทางการเมืองของการเป็นฝ่ายค้าน แต่การกระทำเช่นนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นการทำงานทางการเมืองในสภาที่สร้างสรรค์ และเป็นเรื่องที่ควรจะอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบ

บทบาทพรรคใหญ่-พรรคเล็กในสภา

เมื่อพิจารณา สถิติในการเสนอเรื่องพิจารณาต่างๆ ในสภา ไม่ว่าจะเป็น ร่างกฎหมาย ญัตติ หรือการตั้งกระทู้ถาม พบว่า พรรคขนาดใหญ่จะมีบทบาทมากที่สุด รองลงมาคือพรรคขนาดกลาง ส่วนพรรคขนาดเล็กแทบจะไม่มีบทบาทอะไรโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญๆ หมายความว่า ในสภาฯ ไทย พรรคเล็ก ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านนิติบัญญัติ และการตรวจสอบรัฐบาล

TPD Rating ส.ส.: ใครสอบได้ สอบตก

          TPD Rating ส.ส. มีสุดประสงค์เพื่อนำเสนอระดับผลการทำงานเชิงปริมาณของ ส.ส. แต่ละคน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่า ส.ส. แต่ละคนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจหรือ “เข้าตา” หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินจาก (1) สถิติการเข้าประชุมสภาฯ และ (2) สถิติการออกเสียงลงมติ ในเรื่อพิจารณาต่างๆ โดยผลการจัดอันดับปรากฏดังนี้ คือ

 • มี ส.ส. ระดับ 5 ดาว ถึง 228 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด
 • มี ส.ส. ที่ไม่ได้ดาวเลย จำนวน 7 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด

 

ความเห็นของ TPD ต่อการทำงานของ ส.ส. ในปีที่ผ่านมา

จริยธรรม ส.ส.

 • TPD ขอชื่นชมประธานสภา และ ส.ส. ส่วนใหญ่ ทุกพรรค ที่ทำงานในสภาด้วยความตั้งใจ ดีขึ้นกว่าสภาชุดที่แล้ว
 • TPD ขอเรียกร้องไปยัง ส.ส. หลายคน ที่มีสถิติการเข้าประชุมต่ำ ให้มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชน ให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจของประชาชน และคุ้มกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ประชาชนต้องจ่ายให้ท่าน เฉลี่ยประมาณวันละ 20,856.79 บาท หรือปีละ7.34 ล้านบาท

พรรคการเมืองต้องกวดขันวินัย ส.ส. ในพรรค

 • พรรคต้องตรวจสอบ และกวดขันวินัยการเข้าประชุมของ ส.ส. ในพรรค ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำ หรือ ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมสูง แต่ลงมติน้อย เพราะไม่อยู่ในห้องประชุม (โดดประชุม) หรือไม่แสดงตน เมื่อมีการโหวตลงคะแนน – ถ้าไม่ดีขึ้น เลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ควรส่งลงสมัคร

ส.ส. ที่ลาป่วยนานๆ เข้าประชุมไม่ได้

 • ส.ส. ควรพิจารณาตัวเอง ถ้าไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ก็ควรลาออก ให้ประชาชนได้เลือกคนใหม่เข้ามาทำงาน
 • พรรคการเมือง ต้องไม่คัดเลือก “คนป่วย” ลงสมัคร ส.ส.  หรือต้องมีการแก้ไข กม. เลือกตั้งให้ตรวจสุขภาพผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต) เพื่อป้องกันมิให้คนที่สุขภาพไม่ดี-ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ ส.ส. ลงเลือกตั้ง

ไม่สนับสนุน การใช้ “แทคติก” ไม่เข้าร่วมลงมติ /ไม่แสดงตนฯ

 • พรรคการเมืองทุกพรรค และ ส.ส. ทุกคนควรใช้การประชุมสภาเป็นเวทีต่อสู้ในทางการเมือง
 • ถ้า ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน หรือ ส.ส. พรรคใดก็ตาม ไม่เห็นด้วยกับหลักการของ ร่างกฎหมาย หรือญัตติใดๆ ก็ต้องอธิบายให้สาธารณชนทราบ ว่าประเด็นคืออะไร ส.ส. หรือพรรคฯ มีจุดยืนอย่างไร
  • แต่ควรเข้าประชุม และลงคะแนนไม่เห็นชอบ เพื่อให้เป็นหลักฐานปรากฏชัดเจน
 • พรรคการเมืองทุกพรรค ส.ส. ทุกคนไม่ควรใช้ “แทคติก” ไม่เข้าร่วมลงมติ /ไม่แสดงตนฯ โดยไม่มีคำอธิบาย เพราะประชาชนไม่ทราบสาเหตุ และเข้าใจผิดว่า พรรค และ ส.ส.  ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้

สภาผู้แทนฯ ควรเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้

 • ข้อมูลการประชุม และผลงานของกรรมาธิการฯ ชุดต่างๆ  (ควรถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ และเปิดเผยทาง website ทุกสัปดาห์)
 • ข้อมูลการลาประชุมของ ส.ส. และการอนุญาตให้ลาประชุมของประธานรัฐสภา


 

 

ดาวน์โหลดสมุดพก ส.ส. รายจังหวัด

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

กาฬสินธุ์

กาญจนบุรี

ขอนแก่น

จันทบุรี

ชัยภูมิ

ฉะเชิงเทรา

นครพนม

ชลบุรี

นครราชสีมา

ชัยนาท

บึงกาฬ

ตราด

บุรีรัมย์

นครนายก

มหาสารคาม

นครปฐม

มุกดาหาร

นนทบุรี

ยโสธร

ปทุมธานี

ร้อยเอ็ด

ประจวบคีรีขันธ์

เลย

ปราจีนบุรี

ศรีสะเกษ

พระนครศรีอยุธยา

สกลนคร

เพชรบุรี

สุรินทร์

ระยอง

หนองคาย

ราชบุรี

หนองบัวลำภู

ลพบุรี

อำนาจเจริญ

สมุทรปราการ

อุดรธานี

สมุทรสงคราม

อุบลราชธานี

สมุทรสาคร

 

สระแก้ว

 

สระบุรี

 

สิงห์บุรี

 

สุพรรณบุรี

 

อ่างทอง

 

 

ภาคเหนือ

ภาคใต้

กำแพงเพชร

กระบี่

เชียงราย

ชุมพร

เชียงใหม่

ตรัง

ตาก

นครศรีธรรมราช

นครสวรรค์

นราธิวาส

น่าน

ปัตตานี

พะเยา

พังงา

พิจิตร

พัทลุง

พิษณุโลก

ภูเก็ต

เพชรบูรณ์

ยะลา

แพร่

ระนอง

แม่ฮ่องสอน

สงขลา

ลำปาง

สตูล

ลำพูน

สุราษฎร์ธานี

สุโขทัย

 

อุตรดิตถ์

 

อุทัยธานี

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»