เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

เปิดผลการทำงาน ส.ว. ใน “สมุดพก ส.ว. ’54-’55”

ทำไมต้องมี

ส.ว. ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือจากการสรรหา ก็ต้องรับผิดชอบผลของการกระทำของตนเองในสภาต่อประชาชน เชื่อว่าคนไทยทุกคนอย่างรู้ว่าในปีที่ผ่านมา ส.ว. ทำอะไรบ้างในสภา ทำหน้าที่ในสภาด้วยความรับผิดชอบหรือไม่

และแม้ ส.ว. จะอยู่ในสภาได้เพียงสมัยเดียว เท่ากับว่า ส.ว. จะมีอิสระในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่อยู่ใต้อาณัติการควบคุมหรือแรงกดดันจากอำนาจใด แต่ความจำเป็นในการรับทราบผลการทำหน้าที่ไม่ได้หายไปแต่อย่างใด แต่ยิ่งต้องเพิ่มการติดตามตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปยิ่งขึ้น

การขาดข้อมูลเหล่านี้นี้ในภาคประชาชนจะทำให้การติดตามตรวจสอบผลการทำงานของ ส.ว. ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดเกณฑ์ และขาดเครื่องมือในการประเมิน

ดังนั้น สมุดพก ส.ว. ’54-’55 จึงถูกจัดทำขึ้นมาก็เพื่อบันทึกข้อมูลผลงานและพฤติกรรมในสภาของ ส.ว. (ในช่วงสิงหาคม 2554 ถึงมิถุนายน 2555) และนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้นำไปติดตามตรวจสอบการทำงานของ ส.ว. แต่ละท่านได้เข้าทำหน้าที่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าประชุมสภาฯ การลงมติในเรื่องพิจารณาต่างๆ รวมไปถึง การทำหน้าที่กรรมาธิการชุดต่างๆ

โดยใน 1 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยพบว่า

ผลงาน ส.ว.

ภาพรวมของ ส.ว. พบว่า สถิติการลงมติเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการออกเสียงลงมติของ ส.ส. ในรอบปีเดียวกันอยู่ร้อยละ 12 โดยมี ส.ว. ออกเสียงลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 จำนวน46คนคิดเป็นร้อยละ 31ของ ส.ว. ทั้งหมด (ในจำนวนนี้มี ส.ว.ที่ออกเสียงลงมติครบทุกครั้ง เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7ของ ส.ว. ทั้งหมด) และมี ส.ว. ออกเสียงลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ21ของ ส.ว. ทั้งหมด (เนื่องจากข้อมูลการเข้าประชุมสภาของวุฒิสมาชิกไม่ได้ถูกเปิดเผย จึงไม่ได้รับการบันทึกไว้ในสมุดพก ส.ว. เล่มนี้)

โดยผลการดำเนินงานของ ส.ว. ใน สมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2554 และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 แยกออกได้ 6 ด้าน ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของ ส.ว. คือ การติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวุฒิสมาชิก และรายละเอียดของผลงานดูได้ในตารางข้างล่างนี้

ผลการดำเนินงาน

จำนวน(ฉบับ/เรื่อง)

1. กลั่นกรองกฎหมาย/พิจารณากฎหมาย

19

2. ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

  • กระทู้ถาม
  • ญัตติ

 

88

11

3. ศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชน

  • ญัตติ

 

 

7

4. สรรหาแต่งตั้งและตรวจสอบถอดถอนบุคคล

7

5. รับทราบรายงานเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

33

6. กิจการสภา

1

ส.ว. เลือกตั้งรายจังหวัด vs. ส.ว. สรรหา – ผลงานไม่ต่างกัน

แม้ในวุฒิสภาจะประกอบไปด้วยวุฒิสมาชิก  2 ประเภท คือ แบบสรรหาและแบบจังหวัด ด้วยความคาดหวังในผลงานและลักษณะการทำงานที่อาจจะแตกต่างกัน แต่เมื่อดูสถิติการทำงานในวุฒิสภาของทั้งสองแบบพบว่า ไม่พบความแตกต่างในสถิติการทำงานของ ส.ว. แบบสรรหาและแบบจังหวัด โดย ส.ว.สรรหาออกเสียงลงมติเฉลี่ยร้อยละ 62 ส่วน ส.ว. จังหวัดออกเสียงลงมติเฉลี่ยร้อยละ 61ซึ่งเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกันมาก และในการทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เช่น การตั้งญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม ก็พบว่าส.ว.สรรหาและจังหวัดมีบทบาทที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก นั่นคือ มีสถิติในการปฏิบัติเรื่องประเภทนี้ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

TPD Rating ส.ว.: ใครสอบได้ สอบตก

TPD Rating ส.ว. มีสุดประสงค์เพื่อนำเสนอระดับผลการทำงานเชิงปริมาณของ ส.ว. แต่ละคน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่า ส.ว. แต่ละคนมีผลงานเป็นที่น่าพอใจหรือ “เข้าตา” หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากสถิติการออกเสียงลงมติ ในเรื่อพิจารณาต่างๆ เพียงตัวชี้วัดเดียว โดยผลการจัดอันดับปรากฏดังนี้ คือ

  • มี ส.ว. ระดับ 5 ดาว จำนวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด
  • มี ส.ว. ที่ไม่ได้ดาวเลย จำนวน 32 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของจำนวน ส.ว. ทั้งหมด

ตารางดาว ส.ว.

ความเห็นของ TPD ต่อการทำงานของ ส.ว. ในปีที่ผ่านมา

  • วุฒิสภาควรเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมสภา บน website เป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับ สภาผู้แทนฯ
  • วุฒิสภาควรเปิดเผยผลการดำเนินงานของกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ต่อสาธารณชน บน website เป็นประจำทุกเดือน
  • ส.ว. ที่มีสถิติการเข้าประชุมต่ำ จริยธรรม ส.ว. ควรตระหนักถึงจริธรรม-ความรับผิดชอบในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในสภา ให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจของประชาชน และให้คุ้มกับเงินเดือน และค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนต้องจ่ายสำหรับการทำงานของท่าน

    ดาวน์โหลดสมุดพก ส.ว. ฉบับเต็ม


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»