เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับปัญหาเดิมๆ

คนกรุงเทพฯ กำลังจะเลือกผู้ว่าคนใหม่ มาบริหารกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าคนกรุงเทพฯ ต่างหวังให้ผู้ว่าทำงานตอบสนองกับความต้องการของแต่ละคน แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้ว กทม. มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการและให้บริการสาธารณะจึงทำให้ปัญหาสาธารณะของคนกรุงเทพฯ จำนวนมากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที สาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาความซ้ำซ้อนเชิงโครงสร้าง ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครเอง และกับหน่วยงานระดับชาติ

แล้วคนกรุงเทพฯจะหวังอะไรได้จากการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ในคราวนี้ เพราะความหลากหลายของพื้นที่ และความซับซ้อนของขอบเขตอำนาจในการบริหารกรุงเทพมหานคร คนกรุงเทพฯ ไม่อาจหวังว่าผู้ว่าฯ คนเดียวจะทำอะไรได้ทั้งหมด  คนกรุงเทพฯ ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร ให้มีระบบการบริหารที่กระจายอำนาจและความเจริญออกไปในแต่ละพื้น

ต้องทำให้กรุงเทพฯมีความเป็นเมือง “กะทัดรัด” นั่นคือ การจัดการปกครองของกรุงเทพฯ ให้เป็นรูปแบบกลุ่มเมืองขนาดเล็ก ที่มีหน้าที่และอำนาจการจัดการแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากศาลาว่าการ กทม.

ต้องผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจในการจัดบริการสาธารณะจากรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ให้แก่ กทม.มากขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ในเวลาอันสมควร ต้องผลักดันให้เกิดการเปิดโอกาสให้ “ชุมชนจัดการตนเอง” เพื่อให้คนในพื้นที่ได้จัดการกับความต้องการและปัญหาของตนเอง

นอกจากนี้ คนกรุงเทพฯ ต้องเรียกร้องให้ กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้พวกเราผู้เป็นเจ้าของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและการตรวจสอบให้มากขึ้นกว่าเดิม

เลือกตั้งทั้งที นอกจากคนกรุงเทพฯจะได้ผู้ว่าคนใหม่แล้ว คนกรุงเทพฯควรช่วยกันผลักดันให้ได้แนวคิดการบริหารเมืองใหม่ๆ ที่ให้โอกาสกับประชาชนชาวกรุงเทพฯมีส่วนในการบริหารเมือง ที่ต้องทำทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเมืองของเรา ตัวของเราเอง


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»