เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ บูราณาการยุทธศาสตราการค้า

5 กพ 56 ครม เน้นเดินหน้า ตั้งหน่วยงานใหม่ บูรณาการค้า ออกพรบ.ธรรมศาสตร์

 

 

เปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก

 

                ในวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (Call Center) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในภารกิจเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

·        สำนักงานปลัดกระทรวง สธ. และกรมควบคุมโรคใช้หมายเลขร่วมกัน คือ หมายเลข 1422

·        สถาบันสุขภาพเด็กฯ กรมการแพทย์ หมายเลข 1165

·        กรมสุขภาพจิต หมายเลข 1667,1323

·        สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์นเรนทร) หมายเลข 1669

·        สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลข 1556

·        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายเลข 1330

·        สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกใช้ร่วมกัน หมายเลข 1668

·        องค์การเภสัชกรรม หมายเลข 1648

 

ปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ            

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็น ข้อ 8 การวิจัยและพัฒนา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีข้อสรุปทั้งสิ้น 46 แผนงาน เช่นการขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้,Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การใช้ประโยชน์ Regional Science Park เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ/อุตสาหกรรม

                   นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพในด้านต่างๆ เช่นโครงการในจังหวัดแพร่ โดยเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร  หัตถกรรม-การท่องเที่ยว  และการศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีโครงการ Teak Valley พัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้  โครงการ OTOP นาโน เช่น นาโนในสิ่งทอ พัฒนาผ้าโบราณนาโน โครงการSmart Space เพื่อทำแผนที่ที่ดิน ศูนย์ป่าเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำศูนย์ขยายพันธุ์กล้าไม้  โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปุ๋ยชะลอการละลาย จัดทำ No Fruit Fly Zone หรือ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ เป็นการใช้เทคโนโลยีรังสีฉายแมลงวันผลไม้ โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง  โครงการ Thailand Delicious เป็นศูนย์ทดสอบรสชาติอาหาร เพื่อวิจัยการปรุงอาหารให้เหมาะสมแต่ละประเทศว่า  โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต ล้านนาตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูง

 

ตั้งหน่วยงานใหม่ บูราณาการยุทธศาสตราการค้า

           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. .... (จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ขอจัดตั้ง “สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัด พณ. มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติแบบบูรณาการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวง พณ. กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามจำนวนอัตราที่กำหนด ไปเป็นของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 

ร่าง พรบ.ธรรมศาสตร์

             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัย มีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี มีเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น โดยให้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง ขณะที่การบริหารงาน กำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสภามหาวิทยาลัย สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการวิชาการ สภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

 

        

 

 

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»