เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์แรงงาน เปิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

ครม มีมติเมื่อวันที่ 12 กพ 56 พิจารณางบประมาณปี 57 ภาพรวมสถานการณ์แรงงานไทยดีขึ้น

 

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอเมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2556  ในเรื่องการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด เช่น

1.ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ (สงป.)

2.ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดย แบ่งเป็น

  •    ยาในบัญชีหลัก ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
  •    ยานอกบัญชีหลัก ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
  •   เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐาน

4.การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัย ให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ของที่ปรึกษา

5.การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้ใช้อัตราตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอซึ่งมีการสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน และได้ภาพรวมว่า สถานการณ์แรงงานมีผู้ว่างงานลดลง 1.65 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน มีจำนวนทั้งสิ้น 40.17 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 39.97  ล้านคน เพิ่มขึ้นจำนวน 9.9 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ผู้ที่รอฤดูกาล 4.0 หมื่นคน ขณะที่ผู้ว่างงาน 1.57 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกำลังแรงงาน แบ่งเป็น  ผู้ว่างงานในภาคกลาง  7.1 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 0.7  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6  หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 0.2   ภาคใต้ 2.4  คิดเป็นร้อยละ 0.4  หมื่นคน ภาคเหนือ 2.0 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 0.3  และกรุงเทพมหานคร 1.6 หมื่นคน  คิดเป็นร้อยละ 0.4 

                         

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณ เสนอนโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป็นงบประมาณขาดดุลจำนวน 250,000 ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,525,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เพื่อให้การจัดการรายจ่ายภาครัฐสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 แนวทางการจัดทำ และเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 16 ข้อ และการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ำ และภารกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 256,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการจัดสรร 236,500 ล้านบาท เป็นจำนวน 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5

 

                  

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»