เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มติสมัชชาสุขภาพ อวสานส้วมซึม มุ่งสู่ส้วมชักโครก

กาารประชุมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 กพ 56 ครม เห็นชอบให้ปรับปรุงส้วมไทย มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  

 

อวสานส้วมซึม  มุ่งสู่ส้วมชักโครก

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธาร

ณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556เสนอแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559) เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือส้วมครัวเรือน ส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานนีขนส่งทางบกและทางอากาศ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะ ริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร์  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)มีกลยุทธ์ เพื่อให้การ

ดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ เช่นกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม  กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะ กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ และมีคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย ทำหน้าที่ติดตามผล และประเมิณผลงาน

       

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดการปัญหาหมอกควัน

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือตอนบน โดยข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะมุ่งเน้นสนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” ส่งเสริมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน และ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 

ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ.

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,683.70  ล้านบาท  ขณะที่โครงการที่ดำเนินการสำเร็จสิ้นแล้วมี 4 โครงการ คือ

             1)โครงการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทย -เมียนมาร์ จากเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี (โครงการถนนเมียวดี)สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) เป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า การขยายตัวการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์บริเวณด่านแม่สอด จังหวัดตาก

            2) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย – ท่านาแล้ง(โครงการรถไฟท่านาแล้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพิ่มรูปแบบการเดินทางโดยทางราง เปลี่ยนจาก Land-locked Countryเป็น Land-linked Country

           3)โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต (โครงการสนามบินวัดไต) สปป. ลาว  เพื่อรองรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และการเข้ามาประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว

          4) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฮ่องวัดไต(โครงการร่องระบายน้ำฮ่องวัดไต) สปป.ลาว

           ยุทธศาสตร์การร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นประตูการค้า (Gateway)  ซึ่งความร่วมมือนี้ จะเป็นโอกาสหนึ่งที่สินค้าและบริการจากประเทศไทยสามารถกระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการขยายกำลังการผลิตของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

           

                  

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»