เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

สมุดพก ส.ส. เดือนมกราคม 2556

นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯทั้งสิ้น 11 ครั้ง เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 10 ครั้งและเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 48 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนมกราคม สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 28 ฉบับ พระราชกำหนด 1 ฉบับ (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 29 กระทู้

โดยมีการลงมติในร่างกฎหมายที่น่าสนใจในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ... 

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนมกราคมนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 93 และสถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนมกราคม 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»