เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

การทำงานของ ส.ว. ในสภา เดือนมกราคม 2556

ในการประชุมระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภาสมัย สามัญนิติบัญญัติ ทั้งหมด 10 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 9 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 60 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนมกราคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 18 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งวุฒิสภามีมติรับร่างไว้พิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

วุฒิสภายังได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน 11 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เดือนมกราคม พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 61 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีวุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 2 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 56 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 48 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 32 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 11 คน               

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พบว่า ในเดือนมกราคม ส.ว. มีสถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยต่ำกว่าในเดือนพฤศจิกายน อยู่ร้อยละ 2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนมกราคม 2556


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»