เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

เร่งด่วนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

27 กุมภาพันธ์ 2556 มติครม.พิจารณาเห็นชอบโครงการเพื่อป้องปรามเรื่องด่วน เช่นการค้ามนุษย์ แผนพัฒนาจังหวัด 

 

แผนพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ในเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2557 – 2560) จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด ตามความเห็นของมติของก.น.จ. หรือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยนำนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาประเทศ แนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เช่นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนา การเกษตร ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มาเป็นกรอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแผนพัฒนาจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด มุ่งเน้นทำงานแบบเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดนั้น

 

แม่บทเร่งด่วนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2556

 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย 9 ข้อที่สำคัญ

                  

1.

การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน

2.

การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์

3.

การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.

ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5.

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี

6.

การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราว [ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551]

7.

การค้ามนุษย์กับการท่องเที่ยว

8.

การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย

9.

ทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน

 

CITES CoP16

 

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (The 16th meeting of the Conference of the Parties to CITES:CITES CoP 16) ซึ่งการประชุมเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working Documents) และวาระการประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอต่าง ๆ (Proposals)  รวมถึง ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

                      

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»