เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

หนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว....ต้องกำจัด

ครม เร่งหาทางแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องคนไทย อนุมัติโครงการต่างๆเมื่อวันที่ 5กุมภา 2556  

 

หนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว....ต้องกำจัด

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ งบประมาณวงเงินรวม 387,490,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้างในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันมีการสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กันไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหา

 

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 5

 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอร่างปฏิญญาการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawad-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 5 และร่างแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี 2556 – 2558 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 เป้าหมายหลักของ ACMECS ปี 2556 – 2558 คือ

1.

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก ACMECS โดยเฉพาะในด้านแรงงาน

2.

เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

3.

ส่งเสริมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและพลังงาน

4.

พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรอง

5.

ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในลักษณะห้าประเทศ หนึ่งจุดหมาย

6.

เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแรงงานบริเวณชายแดน

7.

เพิ่มการประสานงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด

8.

ดำเนินการให้ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ ACMECS เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                  

                                  

สร้างเคเบิลใต้น้ำ เกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำเพิ่มเติมไปยังเกาะมุกด์ เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นไปตามการผ่อนผันการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552

 

Contract Farming ลุ่มแม่น้ำอิรวดี – แม่โขง -เจ้าพระยา

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการลงทุนเกษตร แบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี – แม่โขง -เจ้าพระยา (ACMECS) ประจำปี 2556 ซึ่งมีการอนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการจัดการช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของสินค้าเกษตรภายในประเทศไทย

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»