เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

กุมภาฯ 56 ค่าเฉลี่ยการเข้าลงมติ ส.ว. พุ่ง! เป็นร้อยละ 73

ในการประชุมสภาเดือนกุมภาพันธ์ วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 5 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 42 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 13 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งวุฒิสภามีมติรับร่างไว้พิจารณา คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลจำนวน 7 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 73 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีวุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 6 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 87 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 40 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ตำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 13 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 คน

               

เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ส.ว. มีสถิติการ    เข้าลงมติเฉลี่ยสูงกว่าในเดือนมกราคม อยู่ร้อยละ 12   

การประชุมของวุฒิสภาในเดือนนี้มีจุดที่น่าสนใจ คือ สถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยของสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนๆ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 แต่ในเดือนนี้ค่าเฉลี่ยการเข้าลงมติเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยการเข้าลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»