เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

7 อรหันต์ จัดการน้ำ เดินหน้าสู้ปัญหาพลังงาน และ สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม

การประชุมครม.วันที่ 19 มีนาคม 2556 เตรียมพร้อมการจัดการน้ำ แก้ปัญหาพลังงาน และป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

 7 อรหันต์ จัดการน้ำ

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอในวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพื่อจัดตั้ง 7 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำและอุทกภัย โดยมีการบริหารแบบ Single Command ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 

ชื่อองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

กนอช.

กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

2

กบอ.

จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการบริหารจัดการ

3

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ำในลุ่มน้ำ

และเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำ

4

บก.ปภ.ช.

รับผิดชอบบังคับบัญชา อำนวยการ วินิจฉัยสั่งการ

ควบคุมและประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามความรุนแรง

ระดับ 3 (อุทกภัยขนาดใหญ่)

ระดับ 4 (อุทกภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง)

5

ศอร.ปภ.ช.

รับผิดชอบประสานงานและบูรณาการข้อมูล

6

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติ

7

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า

ปฏิบัติงานตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.)          

            

เดินหน้าสู้ปัญหาพลังงาน

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบเกี่ยวกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 (ครั้งที่ 144) เสนอแนวทางการจัดการพลังงาน ดังนี้

 

1. แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน

 

·         ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556

·         ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม

2. โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

 

·         โครงการที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา 4.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยให้กระทรวงพลังงานดำเนินงานโครงการนำร่อง

·         งบประมาณดำเนินการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 300 ล้านบาท

3. ตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : IGM

 

 

 

สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม

                        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2556  ตามที่นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ โดยมีโครงการรณรงค์ “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน และมี 6 มาตรการป้องกัน เช่นการควบคุมความเร็ว การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย การเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ และ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»