เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ขรก. เฮ....ช่วยเมียเลี้ยงลูก และ อีกครั้งกับ G to G ข้าวไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2556 ครม.ประชุมติดตามงาน และได้ข้อสรุป ดังนี้Human Trafficking Report in 2012   G to G ข้าวไทย กับ บังคลาเทศ  สปสช. คุมเข้มเบิกจ่ายค่าสาธารณสุข  และขรก. เฮ....ช่วยเมียเลี้ยงลูก ได้สิทธิเงินเดือนขึ้น

 

ขรก. เฮ........ช่วยเมียเลี้ยงลูก ได้สิทธิเงินเดือนขึ้น

                เมื่อ 26 มีนาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดว่า ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลา และมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย รวมทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไปทำการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

            

สปสช. คุมเข้มเบิกจ่ายค่าสาธารณสุข

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) เพื่อบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) ให้กับกรมบัญชีกลาง และสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ให้กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีคณะทำงานฯ เช่นรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการ เช่น สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานรัฐอื่น

 

G to G ข้าวไทย กับ บังคลาเทศ

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวนึ่งปริมาณไม่เกิน 1,000,000 ตันต่อปี ระหว่างปี 2555 – 2556 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งเป็นไปตามหลักการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารของบังกลาเทศ (H.E. Muhammad Abdur Razzaque) เห็นชอบข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ

 

Human Trafficking Report in 2012

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ. ศ. 2555 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )  เสนอ โดยที่ประเทศไทย มีสถานะของการค้ามนุษย์ 3 สถานะ คือ

  • ประเทศต้นทาง หมายถึง การเป็นประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ
  • ประเทศทางผ่าน หมายถึง การเป็นประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่น
  • ประเทศปลายทาง หมายถึง การเป็นประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

                อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้กำหนดการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระของประเทศ ซึ่งไทยมีกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยการใช้หลักการทำงานแบบสหวิชาชีพ และหลักการ 5Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้านการป้องกัน (Prevention) การดำเนินคดี (Prosecution) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership) โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 102,274,280 บาท

 

               

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»