เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

สมุดพก ส.ส. เดือนกุมภาพันธ์ 2556

นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 8 ครั้งและเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 26 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 12 ฉบับ (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 23 กระทู้

โดยมีการลงมติในร่างกฎหมายที่น่าสนใจในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. .... ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว สาระสำคัญของร่างพรบ.นี้คือ การแก้ไขมาตรา 277 และ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .....ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนกุมภาพันธ์นั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 93 และสถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 7

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»