เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ชาวปราจีน และสระแก้ว ส่งหนังสือร้องเรียนตรงถึงนายกปู

ครม.สัญจร ฉะเชิงเทราวันที่ 31 มีนา 56 นัดชาวบ้าน นักธุรกิจ ถกปัญหาโครงการพัฒนา และขยายโอกาสช่องทางทำกิน 

 

 

รับจำนำข้าวเปลือก ปี 56 

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  2555/56 ครั้งที่ 2 และการดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต  2556 / 57 ณ ความชื้นไม่เกิน 15%

          ชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือก 

ข้าวเปลือกเจ้า100%

ตันละ 15,000 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 5%

ตันละ 14,800 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 10%

ตันละ 14,600 บาท 

ข้าวเปลือกเจ้า 15%

ตันละ 14,200 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 25%

ตันละ 13,800 บาท 

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม)

ตันละ 16,000 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10%เมล็ดยาว (42 กรัม)

ตันละ 16,000 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10%เมล็ดสั้น (40 กรัม)

ตันละ 15,000 บาท

เป้าหมายปริมาณรับจำนำ ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 จึงกำหนดจำนวน 7.0ล้านตัน

เป้าหมายปริมาณรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต2555/56 ครั้งที่2 กำหนดจำนวน 7.0 ล้านตันต่ำกว่าจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประมาณการไว้เบื้องต้น จำนวน 9.167 ล้านตัน

การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/56ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นต้น

ระยะเวลา รับจำนำ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจำนำ

เงื่อนไขเพิ่มเติมในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 คือพันธุ์ข้าวที่รับจำนำ  ไม่ให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า 110 วัน ที่มีคุณภาพต่ำเข้าร่วมโครงการ และถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดในการทุจริต หรือสวมสิทธิเกษตรกรซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้ จะไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำเป็นระยะเวลา 3-5 ปี

วงเงินรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2  เป็นจำนวน 105,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ซี่งยังคงเหลืออยู่ และเป็นเงินที่ได้จากระบายข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55

 

ชาวปราจีน และสระแก้ว ส่งหนังสือร้องเรียนตรงถึงนายกปู

คณะรัฐมนตรีรับทราบหนังสือร้องเรียนจากประชาชน และองค์กรต่างๆระหว่างการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว  และจังหวัดปราจีนบุรี  จำนวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ   ดังนี้

 

จังหวัด

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

 

จังหวัดปราจีนบุรี

·         พัฒนาเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟเป็นรางคู่

กระทรวงคมนาคม

·         สนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

·         ส่งเสริมการทำน้ำหอมระเหยจากต้นกฤษณาเป็น

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

·         รักษาผังเมืองรวม ต.บางเดชะ  อ.เมือง (พื้นที่อนุรักษ์

ชนบทเกษตรกรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

·         ปราบปรามยาเสพติด

รองนายกรัฐมนตรี

(ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)

·         แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าว

เปลือก  และสำปะหลัง

กระทรวงพาณิชย์

จ.สระแก้ว

·         เปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

 

·         เขตตำบลบ้านไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง “สถานีขนถ่าย

จิสติกส์”

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

·         แก้ไขปัญหาของเกษตรกรไร้อ้อยรายย่อย และการจัดตั้ง

โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม

·         โครงการผันน้ำจากเขื่อนพระปรงไปอ่างเก็บน้ำ

เขื่อนห้วยยาง และโครงการเก็บน้ำห้วยลำสะโตน

คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

·         ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโรงเกลือ

·         ตรวจสอบการประมูลการจัดให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้าง

อาคารค้าขายบริเวณตลาดโรงเกลือ

·         แก้ไขปัญหากรณีแนวเขตที่ดินของราษฎรกับสนามบิน

อรัญประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 

นอกจากนั้น เป็นการติดตาม ตรวจสอบการขายสินค้าของร้านค้าในโครงการบัตรเครดิต และการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ

      

17 โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  5 จังหวัด

                คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เสนอ โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที จำนวน 17 โครงการ วงเงินรวม 522.85 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556

 

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

วงเงิน
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

(1) ภาคกลาง   ตอนกลาง

1.

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

30.0000

ให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สงป.

2.

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

16.8040

วงเงินข้อเสนอโครงการเดิม จำนวน 20 ล้านบาท ปรับลดเหลือ 16.80 ล้านบาท โดยเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมขอจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทยและเกษตรอินทรีย์ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (15.80 ล้านบาท) และรวมกิจกรรมจัดทำบรรจุภัณฑ์ (1 ล้านบาท)

3.

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อส่งเสริม
ให้ได้มาตรฐาน OTOP และส่งเสริมการส่งออก

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

กรมการพัฒนาชุมชน

23.0000

 

4.

โครงการพัฒนาด่านชายแดนและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร

37.5000

ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปรับปรุงรูปแบบโครงการ โดยเน้นการพัฒนาระบบ และกระบวนการผ่านแดน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความแออัด ให้สามารถอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการผ่านแดนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สงป.

รวมภาคกลางตอนกลาง

107.3040

 

(2) ฉะเชิงเทรา

1.

โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมทางหลวงชนบท

44.0000

 

2.

โครงการเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมทางหลวงชนบท

51.2000

เพิ่มเติมวงเงิน 1.20 ล้านบาท เพื่อขยายระยะทางเพิ่มอีก 300 เมตร ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นจาก
ที่เสนอ 50 ล้านบาท เป็น 51.20 ล้านบาท

3.

โครงการรักษาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์

12.0000

 

รวมฉะเชิงเทรา

107.2000

 

(3) สมุทร
     ปราการ

1.

โครงการศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ สู่ตลาดสากล

สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

กรมการพัฒนาชุมชน 

70.0000

 

2.

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานประเพณีรับบัว” จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี กรมการปกครอง

15.0000

 

3.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
จากภาวะน้ำทะเลหนุน บริเวณพื้นที่ชุมชนรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

15.0000

 

รวมสมุทรปราการ

100.0000

 

(4) นครนายก

1.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความร่มรื่นสันเขื่อนขุนด่าน          ปราการชล

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนขุนด่าน                    ปราการชล

กรมชลประทาน

-

เห็นชอบในหลักการการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด  โดยคงกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท และให้จังหวัดดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชลในภาพรวมอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการข้อเสนอของภาคเอกชนไว้ในรายงานการศึกษาดังกล่าวด้วย และนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 

2.

โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรม
แหล่งน้ำและเทคโนโลยี
การสร้างเขื่อน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนขุนด่านปราการชล

กรมชลประทาน

-

3.

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนขุนด่านปราการชล

กรมชลประทาน

 

-

4.

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ
ในการท่องเที่ยวหัวงานเขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนขุนด่านปราการชล

กรมชลประทาน

 

-

รวมนครนายก

-

 

 (5) สระแก้ว

1.

โครงการจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทน

สำนักงานเทศบาล
ตำบลวังทอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

49.9000

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเรื่องการตลาดและการผลิต ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สงป.

2.

โครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

25.0000

3.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชพลังงาน
(มันสำปะหลัง)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

17.5903

4.

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค เพื่อยกระดับรายได้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

กรมปศุสัตว์

12.3000

 

รวมสระแก้ว

104.7903

 

 (6) ปราจีนบุรี

1.

โครงการสวนสุขภาพของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

40.0000

ปรับลดวงเงินจาก 50 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการใน 5 แห่ง ได้แก่  (1) อำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด พื้นที่ 27 ไร่ (2) อำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลกรอกสมบูรณ์ พื้นที่ 7 ไร่ (3) อำเภอประจันตคาม ตำบลประจันตคาม พื้นที่ 10 ไร่ (4) อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ พื้นที่ 6.5 ไร่ และ (5) อำเภอนาดี ตำบลบุพราหมณ์ พื้นที่ 14 ไร่

2.

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อภาคเกษตรกรรม ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

25.5600

 

3.

โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำท่าแห

โครงการชลประทานปราจีนบุรี  กรมชลประทาน

38.0000

 

รวมปราจีนบุรี

103.5600

 

รวมทั้งหมด

522.8543

 

                              

ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแก้ไขเศรษฐกิจภูมิภาค

                คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4 ด้าน 17 เรื่อง ดังนี้

 

ด้าน

ข้อเสนอโครงการ

 

            ผู้รับผิดชอบ                                                             มต

 

1.การส่งเสริม

การค้าและการลงทุน

·         โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่ จังหวัดสระแก้วโดยกำหนดรูปแบบและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา- แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (ACMECS ) โดยเน้นให้ประเทศสมาชิก ACMECS เป็น “ฐานการผลิตเดียว”

·         โครงการ Eco Industrial Town จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี

·         โครงการย้ายตลาดสะพานปลากรุงเทพ (ยานนาวา) ไปตั้งที่ปากน้ำสมุทรปราการ ภายในปี 2556

·         โครงการจัดตั้งสถาบันมะม่วงแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์มะม่วง

 

·         กระทรวงอุตสาหกรรม

·         กระทรวงมหาดไทย

·         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·         กระทรวงการคลัง

·         ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. การพัฒนาโครง

ข่ายคมนาคม และ

ระบบโลจิสติกส์

·         โครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการขยายช่องจราจร

·         โครงการขยายเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 “หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี - พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

·         ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 “รังสิต-นครนายก”

·         โครงการศึกษาแนวทางการขยายเส้นทางไปยังด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว

·         สนับสนุนโครงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าโมโนเรล จากสถานีรถไฟฟ้าบางปู–แอร์พอร์ทลิงค์ สุวรรณภูมิ

 

·         กระทรวงคมนาคม

·         กระทรวงมหาดไทย

·          

3.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

·         แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยตอนบน (ปากน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ)  ทำให้ชุมชนบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่

 

·         คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

4.การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ

·       โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว“ขุนด่านแลนด์” (ถนน-สะพาน-ภูมิทัศน์) จังหวัดนครนายก

·         พัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรที่สมบูรณ์

·         แยกช่องทางการผ่านด่านชายแดนของนักท่องเที่ยวออกจากด่านการค้าที่ด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว

·         พัฒนาเส้นทางช่องบะระแนะ หรือช่องตากิ่ว ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชา เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวใหม่

·         ผู้ว่าจังหวัดนครนายก

·         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ

·         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

·         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·         กระทรวงคมนาคม

·         กระทรวงมหาดไทย

·         กระทรวงการต่างประเทศ

·         คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา

 

 

2 พันล้านบาท..รัฐชดเชย จัดรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปเป็นระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2556 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง และจัดรถไฟชั้น 3 จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน โดยรัฐให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»