เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ติดตามสถิติการทำงาน ส.ว. ในสภา มีนาคม 2556

ในเดือนมีนาคม วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ทั้งหมด 8 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 7 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 36 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนมีนาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 12 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว สำหรับการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาล จำนวน 12 กระทู้

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 70 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีวุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 9 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 60 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 53 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 24 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 2 คน      

เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า ในเดือนมีนาคม ส.ว. มีสถิติการ         เข้าลงมติเฉลี่ยต่ำกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ร้อยละ 3

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนมีนาคม 2556


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»