เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

10-16 เมษา ขึ้นทางด่วน.............ฟรี

9 เมษา ครม. จัดประชุมก่อนสงการนต์  มีมติให้ขึ้นทางด่วนฟรี ดูแลแรงงานต่างด้าว และ พร้อมดำเนินการพัฒนายั่งยืน

 

10-16 เมษา ขึ้นทางด่วน.............ฟรี     

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 24.00 นาฬิกา

               การทางพิเศษแห่งประเทศไทยคาดว่า จะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ ทั้งสิ้น 842,492 คัน จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 32,857,188 บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ ประเมินเป็นมูลค่าเงิน จำนวน 10,794,469 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving: VOC Saving) และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving: VOT Saving) รวมทั้ง ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

 

One Stop Service for Migrant Workers 

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งนายจ้างได้ยื่นแบบไว้กับกรมการจัดหางานแล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้  

หน่วยงาน

ความรับผิดชอบ

 

กระทรวงมหาดไทย

ออกประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีกเป็นเวลา 120 วัน 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ดำเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน

 

กระทรวงสาธารณสุข 

รับตรวจสุขภาพ และรับประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน

 

กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งรัดนายจ้าง ให้พาแรงงานต่างด้าวไปขอรับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) และขอรับอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

สำนักงานประกันสังคม 

ดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เข้าสู่ระบบประกันสังคม และซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หรือประกันสุขภาพกับบริษัทประกันเอกชน

 

กระทรวงการคลัง

สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการขยายระยะเวลาการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินการ หลังสิ้นสุดการผ่อนผัน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีนายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว

 

 

ร่างระเบียบสำนักนายกฯ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ การนิยามคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” “คณะกรรมการ” และ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีวาระคราวละสี่ปี 

               อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งยืน ได้แก่กำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยิ่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณา เพื่อให้เกิดการอนุวัติตามผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยิ่งยืน  ค.ศ. 2021 (United Nations Conference On Sustainable Development : UNCSD)  แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)  แผนการปฏิบัติการโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Plan of Implementation : JPOI)  และข้อตกลง / ผลลัพธ์จากการประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

              เป้าหมายของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยิ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยิ่งยืนกำหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมสุดยอดของโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยิ่งยืน และการประชุมระหว่างประเทศอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาที่ยิ่งยืน

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»