เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ตามติดประเมินผลการทำงาน ส.ส. มีนาคม 2556

นับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2556 ถึง 29 มีนาคม 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 8 ครั้งและเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 1 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 26 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนมีนาคม สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติ 13 ฉบับ (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 17 กระทู้

โดยมีการลงมติในร่างกฎหมายที่น่าสนใจในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่น ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนมีนาคมนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 94 และสถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนมีนาคม 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»