เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

Voices ของประชาชนส่งตรงถึงครม.

 ครม จัดหนัก 23 เมษ 56 สตาร์ททำงานรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ ใช้เทคโนโลยีไฮเทคช่วยงาน  

Voices ของประชาชนส่งตรงถึงครม.

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ และผลการดำเนินการ โดยมีสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 (4 ช่องทาง) รวมทั้งสิ้น 26,875 ครั้ง 

ประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่

1. เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดตั้งปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

2. การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และโครงการของรัฐ

3. คัดค้านเนื้อหาของร่างกฎหมายที่แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประเภทเรื่องที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด 10 ลำดับแรก  ตามตารางดังนี้

ลำดับที่

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทเรื่อง

จำนวนเรื่อง

1

สาธารณูปโภค

3,253

2

สังคมเสื่อมโทรม

2,254

3

การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ

2,208

4

สวัสดิการสงเคราะห์

888

5

การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

819

6

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

819

7

การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

780

8

การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ

639

9

การพนัน

534

10

การเกษตร

455

หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด  3 ลำดับแรก  ได้แก่

1.   สำนักงานตำรวจ

2.   กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม

3. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รองลงมาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่  รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี

 “ร้านถูกใจ” เอาอยู่…….ยังอยู่?

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณคงเหลือ จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 194.71 ล้านบาท (งบอุดหนุน 100.72 ล้านบาท และงบดำเนินงาน 93.99 ล้านบาท) เพื่อเป็นงบดำเนินงานในการบริหารจัดการร้านถูกใจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

              ผลการดำเนินงาน“ร้านถูกใจ”  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556 ดังนี้

              1.จำนวนร้านถูกใจ ในระยะแรกมีร้านถูกใจครบตามเป้าหมายจำนวน  10,000 ราย  ปัจจุบันมีร้านถูกใจคงเหลือ    และมีศักยภาพจำนวน 6,770 ราย

               2.สินค้าที่เป็นที่นิยมของประชาชน ได้แก่ ข้าวสาร/ข้าวเหนียว บรรจุถุง 5 กก. สัปดาห์ละ 500,000

               3.มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  มูลค่าสั่งซื้อสินค้าจำนวน 2,557 ล้านบาท และสามารถจัดส่งสินค้าได้จำนวน 1,552 ล้านบาท

                 ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับของโครงการฯ “ร้านถูกใจ”

              1. ประชาชนทั่วประเทศตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล

             2. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ทางตรงประมาณ 2,370 ล้านบาท ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 4 รอบ เป็นมูลค่ารวม 9,480 ล้านบาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้เงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 10,100 ล้านบาท

                แผนการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินการ “ร้านถูกใจ”

                1.   จัดให้มีศูนย์รับและกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจทั่วประเทศ

                2.   ให้ร้านถูกใจรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า โดยการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Call Center

รัฐบาลไฮเทค บริการประชาชนผ่านเว็บ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” มาใช้ โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการไปประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการจดทะเบียนชื่อ และเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ “data.go.th” และ “apps.go.th” ในการให้บริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center) ตามลำดับ

 ทั้งนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้าการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)   ของ 7 กระทรวง 1 หน่วยงาน ได้แก่  กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»