เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ส.ส.สุรินทร์ทวงถามกรณีเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจล่าช้า

ผู้ถาม นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย

ผู้ตอบ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (มาตอบแทนนายกรัฐมนตรี)

เรื่อง:การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

************************************

คำถามที่ 1 ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน คือ ปัญหาด้านงบประมาณ อยากให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะ ท้องถิ่นต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง เช่น ถนนหนทาง แหล่งน้ำ และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

                ซึ่งตามหลักเกณฑ์รายได้ของท้องถิ่น มาจาก 3 แหล่ง คือ 1.รายได้ของท้องถิ่นเอง 2.รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ และ3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

                ปัญหาคือ ท้องถิ่นที่สามารถพึ่งพาการจัดหารายได้ด้วยตนเองมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังต้องรอการอุดหนุนจากรัฐบาล ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้า การเสียโอกาสในการพัฒนา และ ขณะนี้ก็ใกล้หมดปีงบประมาณแล้ว

                จึงขอถามว่า ตามงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบอุดหนุนประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาทนั้นจัดสรรไปแล้วเท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ แล้วเมื่อไหร่จึงจะแล้วเสร็จ

คำตอบที่ 1 ตามกฎหมายการกระจายอำนาจ กำหนดให้ต้องมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน ซึ่งการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่งจะแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวงเงินประมาณ 5 พันล้านบาท และจะพยายามโอนเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเงินจะแบ่งออกเป็น สองส่วน คือ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ประมาณ6 พันกว่าล้านบาท และ เงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการการกระจายอำนาจอีกประมาณ 5 หมื่นกว่าล้านบาท

                ทั้งนี้ความล่าช้าเกิดจากการที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ เพราะ ได้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดสรรเงินอุดหนุนในครั้งก่อน

************************************

คำถามที่ 2 ตามกฎหมายการกระจายอำนาจ ได้บอกถึงอัตราการจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม ถามว่า รัฐบาลได้จัดสรรตามกฎหมายหรือไม่ และจะสามารถจัดสรรได้ตามที่กฎหมายบัญญัติได้เมื่อไหร่

คำตอบที่ 2 การที่จะจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น ในอัตราร้อยล่ะ 35 ยากเกินไป เลยต้องแก้กฎหมายกลับมาที่ ร้อยล่ะ25 เหตุเพราะลำพังรัฐบาลก็มีรายจ่ายประจำร้อยล่ะ 80 อยู่แล้ว

                ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรตามปีงบประมาณปัจจุบัน คือ ร้อยล่ะ 27.27 และในปีงบประมาณหน้าจะจัดสรรไม่ให้น้อยกว่าเดิมอย่างแน่นอน ซึ่งจะต้องมีการถ่ายโอนเงิน งาน และ คน ไปพร้อมๆกัน

************************************

คำถามที่ 3 ไม่อยากให้งบประมาณกระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลาง และการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นเทศบาล มีเหตุผลประการใด เมื่อไหร่ และ ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไร

คำตอบที่ 3 การยกฐานะจะเป็นไปตามกฎหมายและคำนึงถึงความพร้อม

************************************


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»