เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

ตามติดสถิติการประชุม ส.ว. ช่วงปลายสมัยประชุมสภา

ในเดือนเมษายน วุฒิสมาชิกได้ทำการประชุมสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ทั้งหมด 5 ครั้ง เป็นการประชุมวุฒิสภา 3 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2 ครั้ง มีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 23 ครั้ง ในการประชุมระหว่างเดือนมีนาคม วุฒิสมาชิกได้พิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 8 ฉบับ โดยกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสมาชิกวุฒิสภาลงมติในวาระที่หนึ่ง ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 118 มาตรา 120 และมาตรา 241 วรรคหนึ่ง และยกเลิก มาตรา 113 และมาตรา 114) และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68 และมาตรา 237 )

สถิติการเข้าลงมติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ของสมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกวุฒิสภามีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 75 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีวุฒิสมาชิกที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 17 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 80 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 37 คน อยู่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 11 คน และวุฒิสมาชิกที่ลงมติต่ำกว่าร้อยละ 20 จำนวน 3 คน        

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ในเดือนเมษายน ส.ว. มีสถิติการเข้าลงมติเฉลี่ยสูงกว่าในเดือนมีนาคม อยู่ร้อยละ 5

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ว. ประจำเดือนเมษายน 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»