เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ ประเด็นร้อน

 

 

 

 

 

 

สถิติการยกมือของ ส.ส. เมษา 56

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 18 เมษายน 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ได้ประชุมสภาฯทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 1 ครั้งและเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 8 ครั้ง

ผลการทำงานในภาพรวมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนเมษายน สามารถแจกแจงได้ดังนี้ (1) ลงมติในร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติ 1 ฉบับ (2) ตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปเพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร จำนวน 8 กระทู้

โดยมีการลงมติในร่างกฎหมายที่น่าสนใจในช่วงเดือนที่ผ่านมา เช่น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ...

สำหรับสถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ในเดือนเมษายนนั้น ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมอยู่ที่ร้อยละ 96 และสถิติของ ส.ส. ที่มีการเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด มีจำนวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 94 และมี ส.ส. ที่มีสถิติเข้าประชุมต่ำกว่าร้อยละ 70 ของการประชุม มีจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก ส.ส. ประจำเดือนเมษายน 2556

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»