เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ว่างงานน้อยลง? ไทยคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษา ในเรื่องสรุปผลการว่างงานลดลง โครงการแลกเปลี่ยนครู และคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ 

ว่างงานน้อยลง....แรงงานไทยมีงานทำมากขึ้น

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเป็นประจำทุกเดือน โดยสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือนต่อเดือน

                ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 1.1 หมื่นคน

เดิม (ก.พ. 2555 )

ปัจจุบัน (ก.พ. 2556)

2.56 แสนคน

2.45 แสนคน

               

                สามารถแบ่ง ผู้ว่างงานในสาขาอาชีพต่างๆ ได้ ดังนี้

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน

1.02 แสนคน

 

 ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน

1.43 แสนคน

 

ผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต

ภาคการบริการและการค้า

ภาคเกษตรกรรม

7.6 หมื่นคน

 

4.9 หมื่นคน

1.8 หมื่นคน

ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษา

 - ระดับอุดมศึกษา

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ระดับประถมศึกษา

-ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา

 

 

1.13 แสนคน

3.6 หมื่นคน

4.5 หมื่นคน

4.5 หมื่นคน

6.0      พันคน

 

 

               สำหรับการสำรวจ ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ดังนี้

 

เดิม (ก.พ. 2555 ) 

 

ปัจจุบัน (ก.พ. 2556)

 

ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน

38.80 ล้านคน

 

39.34 ล้านคน

 

 

             สำหรับ ผู้มีงานทำได้ ดังนี้

 

เดิม (ก.พ. 2555 )

ปัจจุบัน (ก.พ. 2556)

 

ผู้มีงานทำ 

 

38.06 ล้านคน

 

38.81 ล้านคน

 

ภาคเกษตรกรรม

 

13.45 ล้านคน

 

13.78 ล้านคน

 

การก่อสร้าง

 

2.54 ล้านคน

 

2.78 ล้านคน

 

สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร

 

2.36 ล้านคน

 

2.53 ล้านคน

 

สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์

 

6.11 ล้านคน

 

6.18 ล้านคน

 

สาขาการผลิต

 

5.98 ล้านคน

 

6.03 ล้านคน

 

สาขาการบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ

 

1.68 ล้านคน

 

1.72 ล้านคน

 

สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

0.10 ล้านคน

 

0.13 ล้านคน

 

 

ไทยเดินตาม UN คว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nation Security Council : UNSC) ที่ /2094 (ค.ศ.2013) เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายชื่อคณะบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม รายการสิ่งของวัสดุ เครื่องมือ สินค้า และเทคโนโลยี และรายการสินค้าฟุ่มเฟือย

 

มติครม.นี้ มีผลให้หน่วยราชการไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการการบินพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้องปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายชื่อล่าสุด

 

ไทย-ฟิลิปปินส์ พร้อมแลกเปลี่ยนครู

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความตกลงระหว่างประทศไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู (Memorandum of Agreement between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Department of Education of the Republic of the Philippines on Exchanges of Professional Teachers) ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  1.โครงการแลกเปลี่ยนครูหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในปีการศึกษาปัจจุบัน และจะมีการขยายโครงการออกไปอีกหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมประจำวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนเทคนิคและอาชีวศึกษา

    2.ให้คู่ภาคีจัดให้มีความช่วยเหลือก่อนการเดินทาง การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง และเอกสารการเดินทาง

      3.ให้ภาคีฝ่ายจัดส่งรับผิดชอบค่าเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าประกันการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และสิทธิอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง

      4.ให้คู่ภาคีกำหนด คัดเลือก และ ตรวจสอบโรงเรียน สถานที่ซึ่งครูที่เข้าร่วมโครงการจะไปปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ บริการสนับสุนน และการกำกับดูแลครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประสานกับผู้บริหารการศึกษา

  5.ให้คู่ภาคีฝ่ายรับจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทน และเบี้ยเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม ครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เหตุฉุกเฉิน การส่งกลับประเทศ และ การอพยพเคลื่อนย้ายตามสถานการณ์ที่จำเป็นบางประการ

     6. การสิ้นสุดความตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงได้ เมื่อภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางทางการทูต และได้รับความเห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีเป็นลายลักษณ์อักษร มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ อีก 1 ปี

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»