เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

“พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

7 พค 56 ครม ประชุมเพื่อขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2555 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย มีพระราชปณิธานอันแรงกล้า ในการที่จะเป็นที่พึ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ 

                พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ทรงเป็น ครูอบรมสั่งสอนและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส โดยทรงสอนหนังสือแก่ราษฎรด้วยพระองค์เอง ทรงสนับสนุนการก่อตั้งและขยายโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน และพระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่มูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                ทั้งนี้  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องในลักษณะนี้เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยให้มีกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ   กระทรวงวัฒนธรรม   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

       

กว่า 56 ล้านบาท จัดงานใหญ่ “วันวิสาขบูชาโลก

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ในกรอบเงิน 56,304,000 บาท ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 

                การจัดงานนี้ เพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และกำหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงาน โดยมีรูปแบบการจัดงาน เน้นการเผยแผ่กิจกรรมการศึกษา การประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติในหัวข้อ “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก และเน้นการปฏิบัติบูชา ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป           

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ได้เงินอุดหนุนก้อนใหม่  

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2555 วงเงิน 250,700,000 บาท

                ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้เช่าจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ภาคละ 1 แห่ง สำหรับจังหวัดที่เหลือให้ใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเป็นสถานที่ทำการ

 

ไทยสนใจผลิตพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ความคืบหน้าเกี่ยวกับ กรอบแนวทางการพิจารณา เพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์)  เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามมติของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2556  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556 และร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและควบคุมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) ซึ่งจะนำเสนอครม. ในเดือนพฤศจิกายน 2556

               อนึ่ง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2539) มีสาระว่ากัญชา (Cannabis) และทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) รวมถึงวัตถุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ใบ  ดอก   ยอด ผล ยาง และลำต้น เป็นต้น เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ซึ่งมีผลให้ พืชกัญชง ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ด้วย

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»