เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย

 

 

14 พค 56 ครม จัดประชุมด่วน ถกปัญหาค่างินบาท ตามด้วยจัดประชุมโลกด้านการจัดการน้ำ 

ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย

                กระทรวงการคลังเสนอรายงานผลการประชุมเกี่ยวกับค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทยต่อคณะรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556

                การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหามาตราการที่เหมาะสมในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย เนื่องจากค่าเงินบาทมีค่าแข็งเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม  ทั้งนี้ ภาคเอกชนได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาการชะลอตัวของการส่งออกทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

  1. ผลักดันให้ใช้เงินบาทเป็นเงินสกุลหลักสำหรับการค้าขายในภูมิภาคนี้
  2. แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในระดับอาชีวะ โดยภาครัฐควรลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคนี้ และสนับสนุนให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น   รวมทั้งควรมีการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านพลังงาน เพื่อรองรับภาคการผลิต
  3. เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศหันไปใช้วัตถุดิบจากภายนอกประเทศมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณามาตรการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้น
  4. ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ขายสินค้าให้กับผู้ส่งออกและเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศแล้วขอให้สามารถใช้เงินตราต่างประเทศนั้น เพื่อชำระค่าสินค้าภายในประเทศโดยไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท
  5. ขอให้พิจารณาจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าในด้านต่าง ๆ
  6. ขอให้พิจารณาลดหย่อนภาษีสำหรับการนำอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้ามาแสดงและซื้อขายในงานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับในประเทศ
  7. ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับเงินสกุลอื่น ๆ  นอกจากดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบกับค่าเงินเยน

Chiang Mai Declaration with the 2nd Asia-Pacific Water Summit

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมกจัดการประชุมระดับผู้นำ ด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เสนอร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ที่ผู้นำประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมแสดงเจตนารมณ์

              อนึ่ง ร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) นี้ ไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศใดๆ และร่างปฏิญญาดังกล่าว จะนำมาประกอบการประชุมระดับผู้นำ (Leaders Forum) ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

              ร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration เป็นการแสดงเจตนารมณ์   และแสดงออกร่วมกันว่าผู้นำของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องน้ำ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นภาวะเผชิญเหตุภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกประเทศอยู่รอดในภาวะที่คาดเดาได้ยากอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และทุกประเทศแสดงออกถึงความเต็มใจที่ช่วยเหลือกันในยามเกิดภัยพิบัติ

 

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์            

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

              วัตถุประสงค์ เพื่อเยียวยาเหยื่อของการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม โดยคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหาย  จากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ และอาจขออนุญาตทำงานได้เฉพาะงานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้านเท่านั้น  

             ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมว่าคนต่างด้าวรายใดสามารถทำงานได้หรือไม่  และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เจ็บป่วย

              

ไทย คือ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอโดยมีกรอบแนวความคิด และองค์ประกอบหลัก คือ การที่ไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ศูนย์กลางในการจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดการอบรม ศูนย์กลางในการค้นคว้า เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาของนิกายต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน สื่อ ความรู้ ข้อคิดเห็นวิชาการ และการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ  รวมทั้งมีการจัดตั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ (สังเวชนียสถาน ต้นไม้ทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ) มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และบูรณาการการใช้งานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารกิจการของศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

 

 

 

               

               

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»