เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลกลับลำจำนำข้าว รัฐบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น รัฐบาลขึ้นเงินอส.

ครม.ร้อนประชุม 2 กรกฎา 56 คิดใหม่โครงการจำนำข้าว เร่งมือต้านคอร์รัปชั่น เพิ่มขวัญกำลังใจอส.  

รัฐบาลกลับลำ.... ให้ชาวนา 15, 000 เหมือนเดิม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ “เห็นชอบให้คงราคา” รับจำนำข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ณ ความชื้น 15%ไว้เท่าเดิม ดังนี้ 

คุณสมบัติ

ราคา

ข้าวเปลือกเจ้า 100%

ราคาตันละ 15,000 บาท

ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม)

ราคาตันละ 16,000 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม)

ราคาตันละ 16,000 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (40 กรัม)

ราคาตันละ 15,000 บาท

 

โดยจะรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปริมาณที่ไม่เกินที่ระบุไว้ในใบรับรองเกษตรกรวงเงินรับจำนำรายละไม่เกิน 500,000 บาท/รอบ การกำหนดราคารับจำนำดังกล่าวให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป 

สำหรับระยะเวลาการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จะสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2556 ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้มีนโยบายเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มรายได้แก่ชาวนา (Zoning) รวมทั้งบูรณการการทำงานหน่วยงานต่างๆ เช่น กท.เกษตรและสหกรณ์ กท.อุตสาหกรรม กท.พลังงาน กท.มหาดไทย และผู้ประกอบการ

มาตรการป้องกันการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

คณะทำงานตรวจสอบการรับจำนำข้าวเปลือกฯ

เร่งรัดการตรวจสอบข้าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

กรณีตรวจสอบพบการกระทำความผิด

ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

หน่วยปฏิบัติได้แก่ อคส.และ อ.ต.ก.จัดทำบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวของข้าวเปลือกที่รับจำนำและข้าวสารที่สีแปรสภาพ

เพื่อปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ

นำผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบการรับจำนำข้าวเปลือกฯไปปรับปรุงข้อมูล

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนต่อกขช.

รายงานผลภายในวันที่ 7 ของทุกเดือนต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อความโปร่งใสในการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว

มีการติดกล้อง CCTV เพื่อให้สาธารณชนสามารถร่วมตรวจสอบได้

สั่งการให้ ตำรวจ ทหาร ตชด. ตรวจตราบริเวณชายแดน

ป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวให้ชาวนา (Zoning)

กท. เกษตรและสหกรณ์ กำหนด Zoning 43.918 ล้านไร่

เขตความเหมาะสมมาก 17.346 ล้านไร่

 

เขตความเหมาะสมปานกลาง 26.572 ล้านไร่

ผลผลิตเฉลี่ย

เขตชลประทาน700 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไป

 

นอกเขตชลประทานแต่อยู่ในเขต Zoning 500 กิโลกรัมต่อไร่

 

รัฐบาล.......ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่มา : http://news.mthai.com

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี                

 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลฯ ดังนี้  

มาตรการ

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียด

 

1) ด้านการปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

 

2) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคประชาชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2555

 

3) จัดคาราวานสัญจร 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2555

2) ด้านการพัฒนาองค์การ

4) 1 กรม 1 ป้องกันโกง

ส่วนราชการระดับกรมจำนวน 144 ส่วนราชการ (ดำเนินการ)

ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัด (ดำเนินการ)

 

5) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ประจำกระทรวง

ทำหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

3) ด้านการตรวจสอบ เฝ้าระวังเชิงรุก

6) จัดตั้งศูนย์ Anti-Corruption War Room

 

 

7) เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต “1206”

 

 

8) จัดทำเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th

 

 

9) ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั่วประเทศ

 

4) ด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด

10) สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพหลัก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

 

 

5) การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 

12) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 

เพิ่มเงิน อส.

 

ที่มา : http://hqssc.rtarf.mi.th

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)เสนอ เรื่อง การปรับเพิ่มเงินการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จาก 8,200 บาท เป็น8,610 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»