เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

“งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”

9 กค 56 ครม ปู 5 ประเดิมงาน จัดวัน “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”  พร้อมตั้งงบภัยแล้ง 

 

“งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เสนอกำหนดคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ในทุก ๆ ปี โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้หน่วยงาน   ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มีกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี

      ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้กำหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา เพื่อผลักดันให้เกิดการรณรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม จนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกิจกรรมร่วมกัน ในการตั้งสัจจาอธิษฐาน ปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน มีการยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม” เพื่อสนับสนุนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

                ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ขอความร่วมมืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                           

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ที่มา : http://www.matichon.co.th

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายภาคแดนใต้ และแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557  โดยขยายพื้นที่เป็น 4 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ  อำเภอนาทวี เภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา   

                มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายภาคแดนใต้ เช่นขอให้ผู้ประกอบการที่จะขยายกิจการและใช้เครื่องจักรเดิมมาดำเนินการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้  ขอผ่อนผันให้สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ มาตรการให้กิจการขนาดเล็กสามารถขอรับการส่งเสริมได้  กำหนดให้กิจการตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์สำหรับรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนเป็นต้น มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนนี้ มีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ปลอดประสพ “ห่วงภัยแล้ง” เตรียมพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล 

  ที่มา : http://news.voicetv.co.th

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค   ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  15 จังหวัด ในวงเงินทั้งสิ้น 168,229,000 บาท ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอ   และเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามที่กำหนดไว้แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»