เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มหาดไทย กับ แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ครม.สัญจร วันที่ 19 กค รีเซ๊ตการทำงาน มีมติในเรื่องแก้ปัญหาชายแดน ป้องกันการทุจริต ตามติดเรื่องเร่งด่วน   

 

มหาดไทย กับ แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้  ของกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานของความไว้ใจ การให้เกียรติ และการเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม

                การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 เน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรู้สึกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาของทุกคนทุกหน่วยงาน  เน้นการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของความขัดแย้ง เช่นความบาดหมางชิงชังระหว่างคนต่างชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา  มีการกระตุ้นเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ให้บทบาทกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าภาพหลัก  หรือศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับผู้นำกลุ่มต่าง รวมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เพื่อให้หมู่บ้านมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง

1.หลักการสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง

-ปรึกษาหารือแบบใจกว้างและการมีส่วนร่วม

 

-ระบบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

 

-หลักคุณธรรม ความยืดหยุ่น

 

-แบ่งความรับผิดชอบเป็นคุ้มบ้าน โซน

 

-หลัก กฎ ระเบียบ กติกาที่ชัดเจน

2.เป้าหมายการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็ง

-เกิดความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง

 

-ขจัดความไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ

 

-ขจัดอคติและความเกลียดชังระหว่างประชาชนในสังคม พหุวัฒนธรรม

 

-พัฒนาองค์กรในหมู่บ้านให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถใช้อำนาจหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ

 

ป้องกันการทุจริตในนโยบายแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว

 ที่มา : http://www.talkystory.com

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติ ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ โดยมีสาระสำคัญของข้อเสนอแนะ มีดังนี้

                1. รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบว่า สมควรดำเนินนโยบายแทรกแซงราคา เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว โดยการรับซื้อมาเก็บไว้เองหรือไม่

                2. หากรัฐบาลจะดำเนินนโยบายแทรกแซงราคา แนวทางที่รัฐบาลควรจะดำเนินการ คือ การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในช่วงต้นฤดูการผลิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรระหว่างรอการจำหน่ายเอง

                3. รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตามนโยบายเร่งด่วน คือ การให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกตลาด การจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต 

 

ติดตามนโยบายเร่งด่วน ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 ที่มา : http://www.southpeace.go.th

                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ

นโยบาย

รับผิดชอบโดย

รายละเอียด

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

สปน.

-ดำเนินการเยียวยาด้านการเงินที่เกี่ยวกับคดีความขัดแย้งในทางการเมือง พ.ศ. 2548-2553

จำนวน 2,280 ราย1,833,847,067.96 บาท

มีผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้ 16,286 ราย 

2.กำหนดปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”

ป.ป.ส.

-ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 7 แผนงานหลัก

 

3.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ก.พ.ร.

-ดำเนินการ 5 ประการ เช่น การปลูกจิตสำนึก การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก

4.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน

สบอช.

-ดำเนินการโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 8 ลุ่มน้ำ  และพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ  17 ลุ่มน้ำ

 

5.เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมช.

-จัดทำโครงการและกิจกรรมตามนโยบายและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557

6.เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

กต.

-มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในอาเซียน

7.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

กก.

-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ

8.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

(OTOP และ SMEs) 

มท. พณ.

กษ. อก.

-การจัดงาน OTOP Midyear 2013

-การจำหน่ายสินค้า OTOP  ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 722.7617 ล้านบาท 

9.เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมือง

มท.

-จัดเวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย

-การสนับสนุนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย

 

จัดงบประมาณ “ช่วย” แรงงานนอกระบบ

 ที่มา : http://www.matichon.co.th

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแรงงานนอกระบบ ตาม ม. 40 แห่งพรบ.ประกันสังคม ปี 33 วงเงิน 169,949,500 บาท  หากงบประมาณที่จัดสรรไว้มีไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมไว้รองรับค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไว้แล้ว 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»