เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ดีใจโว้ย..... รัฐลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มติครม. เมื่อวันที่ 30 กค เห็นชอบลดภาษีเงินได้ หวังกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ คุ้มเข้มนักเลงทวงหนี้

 

ดีใจโว้ย..... รัฐลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตราการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)   ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยสาระสำคัญ ดังนี้ ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง ประมวลรัษฎากร สำหรับบุคคลธรรมดาอนึ่ง สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เสียภาษีเงินได้สุทธิ ร้อยละ 20 มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมิน ประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

เงินได้สุทธิตั้งแต่

(บาท)

เดิม

ใหม่

0-300,000

0-100,000 ใช้อัตราร้อยละ 5

5

100,000-300,000 ใช้อัตราร้อยละ 10

300,001-500,000

10

10

500,001-750,000

20

15

750,001-1,000,000

20

20

1,000,001-2,000,000

30

25

2,000,001-4,000,000

30

30

4,000,001 ขี้นไป

37

35

 

คุมเจ้าพ่อทวงหนี้นอกระบบ.....ห้ามซ่า...มีกม. คุ้มครอง

ที่มา : www.chaoprayanews.com         

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ากลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบใช้วิธีการทวงหนี้ด้วยวิธีการข่มขู่หรือใช้กำลังหมายจะเอาชีวิตและทรัพย์สิน มีการทวงถามทุกวัน จนทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยที่บ้านได้ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้

โยบาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. ให้จังหวัดแจ้งอำเภอ

ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ

1.1 ด้านการสืบสวนหาข่าว

ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง

 

1.2 ด้านการป้องกัน

 

ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1.3 ด้านการปราบปราม

 

สืบสวน ติดตามพฤติการณ์เครือข่าย

ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

สร้างช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน

2. แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ

 

2.1 แจ้งอำเภอ

สำรวจข้อมูลบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่

ให้รายงานข้อมูลบุคคลเป้าหมายในทางลับ

2.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

 

ไวนิลหรือป้ายพลาสติก

อำเภอละ 1 ป้าย

2.3 เจ้าหน้าที่อยู่เวรรับโทรศัพท์

บันทึกรับเรื่อง

 

ไทย และ แทนซาเนีย  จัดทำข้อตกลงโอนตัวผู้กระทำผิดอาญา

ที่มา : www.dailynews.co.th       

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างไทยกับแทนซาเนีย ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (ความตกลงโอนตัวนักโทษ) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

                1. ผู้กระทำผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหนึ่งอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งได้เพื่อรับโทษที่เหลืออยู่

                2. ผู้กระทำผิดอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจำคุก กักขัง หรือทำให้ปราศจากอิสรภาพในรูปแบบอื่นใด

                3. การกระทำอันเป็นมูลเหตุของการมีคำพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายของรัฐผู้รับ

                4. ผู้กระทำผิดที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน

                5. รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้ต้องคำพิพากษาต่างเห็นพ้องให้มีการโอนตัวได้

                6. ผู้กระทำผิดซึ่งกระทำความผิดต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ หรือสมาชิกในครอบครัวของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติจะไม่ได้รับการโอนตัว

                7. หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการจำคุกผู้กระทำผิดที่อาจถูกโอนตัวจะต้องได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

                8. ผู้กระทำผิดยังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกำหนด

                9. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอำนาจแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับคำพิพากษาของรัฐผู้โอน รวมทั้งโทษ


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»