เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รัฐออก 4 มาตรการหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ….ใหม่ และTV Digital

ครม.ประชุมหารือ วันที่ 6 สิงหาเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังพบเศรษฐกิจเริ่มอืด เร่งเดินหน้า TV Digital และชายแดนใต้

 

รัฐออก 4 มาตรการหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ….ใหม่

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการด้านการส่งออก ดังนี้

 

มาตรการ

รายละเอียด

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.มาตรการด้านการบริโภคภาคเอกชน

1.1 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ

นิติบุคคลสามารถ หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ในปีภาษี 2556 และ 2557 สำหรับการจัดสัมมนาภายในประเทศ

กระทรวงการคลัง

1.2 มาตรการสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน

มหกรรมสินค้าประหยัดพลังงาราคาถูก

กระทรวงพลังงานกระทรวงการคลัง

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

2. มาตรการด้านการลงทุนภาคเอกชน

2.1 มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ลงทุนซื้อหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สามารถหักค่าเสื่อมในอัตราเร่งที่ร้อยละ 50

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง

2.2 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ระยะที่ 2

เปิดรับสมัครผู้ผลิตที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการลงทุน

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลัง คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย (กกร.)

2.3 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นทั้งอาหารและพลังงาน

จัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โรงงานน้ำตาล และโรงงานเอทานอล เพื่อสอดคล้องกับเกษตรโซนนิ่ง

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน

2.4 มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รายเล็ก และรายย่อย

 

 

(1) มาตรการสินเชื่อและค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการSME

โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 ของ บสย.

โครงการ Productivity Improvement Loan ของ ธพว.

กระทรวงการคลัง บสย. ธพว.

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

(2) มาตรการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (สินเชื่อ Micro-finance)

 

กระทรวงการคลัง บสย.

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

(3) มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-finance)

อนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. มาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

3.1 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556

(1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ในส่วนที่เหลือ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

(2) เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เร่งเบิกจ่ายเงินจากรายได้ปีงบประมาณ 2556

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

 (3) เร่งรัดการเบิกจ่ายของกองทุนนอกงบประมาณ

เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนตั้งตัวได้ และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง

3.2 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557

(1) เตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณปี 2557 ในลักษณะเร่งรัดในช่วงแรกของปีงบประมาณ

เบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ให้สูงกว่าอัตราที่กำหนด

กระทรวงการคลัง

สำนักงบประมาณ

(2) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า

 

กระทรวงการคลัง

(3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2555

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

(4) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบอบรมและสัมมนา

ให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง

ทุกส่วนราชการ

4. มาตรการด้านการส่งออก

4.1 การส่งออกสินค้าและการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

(1) การเร่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพ

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) และมลฑลย่อยของประเทศจีน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการคลัง

(2) การสนับสนุนการใช้เงินบาทในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ผ่อนคลายกฎระเบียบการถือเงินบาทเข้าออกประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าชายแดน

กระทรวงการคลัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) การส่งเสริมการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)

เพิ่มบทบาทเชิงรุกของ ธสน. ในการช่วยลดความเสี่ยง

กระทรวงการคลัง ธสน.

กระทรวงการต่างประเท กกร.

4.2 การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวจากต่างชาติ

 (1) การสนับสนุนการจัดทำวีซ่าประเภทเข้าออกหลายครั้ง (Multiple-Entry Visa) ที่มีระยะเวลาหลายปี

 

กระทรวงการต่างประเทศ

(2) การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Paradise)

 

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กกร.

 

 

อสมท. ขอประมูลใบอนุญาต TV Digital

 ที่มา : http://www.tvdigitalthai.com

                             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานเห็นชอบในหลักการให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  โดยบมจ.อสมทจะดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆดังนี้

                1. ผู้ให้บริการโครงการข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

                2. ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

                3. ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

                4. ผู้ให้บริการแบบประยุกต์

                ทั้งนี้ กสทช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ โดยวิธีการประมูล ซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556 และจะพร้อมเริ่มออกอากาศในระบบดิจิตอลปี 2558

 

สมช. เสนอยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงของชาติ (ปี 56-60)

 ที่มา : http://songkhlatoday.com

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. 2556-2560)  ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.)  รับความเห็น และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงชาติ (พ.ศ. 2556-2560)

                   สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย 6  ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้ 

                1. ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

                2. ยุทธศาตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 

                3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการโดยสันติวิธี 

                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

                5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

                6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

                ทั้งนี้  นพช. และ สมช.  ประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดความชัดเจนการแบ่งมอบหน่วยดำเนินงานนำยุทธศาสตร์ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»