เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

“3 จังหวัด 3 กระทรวง 3 รัฐวิสาหกิจ” ประชาชน “เซ็ง” ที่สุด

16 สิงหา ครม ประชุมเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขเรื่อง “3 จังหวัด 3 กระทรวง 3 รัฐวิสาหกิจ” ประชาชน “เซ็ง” ที่สุด และทัวร์นอกของนายก

 

“3 จังหวัด 3 กระทรวง 3 รัฐวิสาหกิจ” ประชาชน “เซ็ง” ที่สุด

            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่าน 4  ช่องทางการร้องทุกข์ เช่นช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 ช่องทางเว็บไซต์ (WWW.1111.go.th)    ช่องทางตู้ ปณ. 1111 /ไปรษณีย์/โทรสาร และช่องทางจุดบริการประชาชน 1111  ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น  24,577 ครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า

 3 จังหวัดที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 

จังหวัด

เรื่องร้องทุกข์

กรุงเทพมหานคร

ความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น การจอดรถกีดขวางการจราจร ปัญหาการวางจำหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพานลอย    รวมทั้ง ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

นนทบุรี

ความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณา การวางจำหน่ายสินค้าบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร การลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด รวมทั้งดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์    (Smart Card)

ปทุมธานี

เร่งดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น และแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด

 

3 กระทรวง/หน่วยงานรัฐ ที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่

 

กระทรวง

ประเด็นที่มีการร้องทุกข์มาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น และวัยรุ่นมั่วสุม ยาเสพติด บ่อนการพนัน

กระทรวงสาธารณสุข

การอำนวยความสะดวกในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอให้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม  ขอให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษารายบุคคล กับขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

3 รัฐวิสาหกิจที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่

 

รัฐวิสาหกิจ

ประเด็นที่มีการร้องทุกข์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

ขอให้พิจารณาเพิ่มจำนวนและขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง กับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการของพนักงานขับรถ/พนักงานเก็บค่าโดยสาร

ธนาคารออมสิน

ขอความช่วยเหลือนำหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน และขอความอนุเคราะห์อนุมัติสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง/เสา/สายไฟฟ้า กับขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง

 

สรุปจำนวนเรื่องร้องทุกข์ เรียงตามลำดับประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์ ดังนี้

 

ประเด็นเรื่อง

จำนวน

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

1,522

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย

และโครงการของรัฐ

888

ไฟฟ้า

815

ยาเสพติด

572

การบริการขนส่งทางบก

531

ถนน

515

น้ำประปา

431

บ่อนการพนัน

387

โทรศัพท์

361

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดกระทรวง

348

 

Beautiful Job: Thai Unemployment Rate at 0.8%

 

 ที่มา : http://www.thaibestnews.com

                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ สรุปผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรเป็นประจำทุกเดือน โดยสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือนต่อเดือน พบว่า จำนวนผู้ว่างงานลดลง 5.6 หมื่นคน (จาก 3.59 แสนคน เป็น 3.03 แสนคน) หรือร้อยละ 0.8

ผู้ว่างงาน แบ่งตาม: กรุงเทพ ภูมิภาค และทั่วประเทศ

 

ผู้ว่างงาน                     

จำนวน

ร้อยละ

ภาคใต้

5.1 หมื่นคน

0.9

ภาคกลาง

8.5 หมื่นคน

0.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9.3 หมื่นคน

0.7

ภาคเหนือ

4.8 หมื่นคน

0.7

กรุงเทพมหานคร

2.6 หมื่นคน

0.7

ทั่วประเทศ

3.03 แสนคน

0.8

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำงานลดลง  แบ่งตาม: สาขากิจกรรม

สาขากิจกรรม

จาก

เป็น

ด้านการบริหารราชการ

1.79 ล้านคน

1.63 ล้านคน

กิจกรรมบริการเพื่อสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง

0.71 ล้านคน

0.59 ล้านคน

สาขาการศึกษา

1.14 ล้านคน

1.06 ล้านคน

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

0.92 ล้านคน

0.89 ล้านคน

สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์

5.95 ล้านคน

5.93 ล้านคน

 

20-21 สิงหา  ปู ทัวร์ปากีสถาน

ที่มา : www.facebook.com/Y.Shinawatra

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอว่า นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ตามคำเชิญของนายนาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน

                ปากีสถาน เสนอให้มีการลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างไทย และปากีสถาน ซึ่งการลงนามความตกลงฯ ดังกล่าวจะมีผู้นำของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตของทั้งสองฝ่าย เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยมีข้อแม้ว่าคนชาตินั้นจะต้องไม่เข้ารับการจ้างงานใด ๆ ไม่ทำธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวที่ถือหนังสือเดินทางทูต


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»