เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

จัดทัพ “17 สิงห์” มหาดไทย

20 สิงหา ครม. จัดทัพผู้ว่า พร้มแต่งตั้งแม่ทัพเศรษฐกิจคนใหม่ และดำรงค์ พิเดช come back

 

จัดทัพ “17 สิงห์” มหาดไทย

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 17 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ ให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

เดิม

ใหม่

1

นายภาณุ อุทัยรัตน์

รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวง

2.

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมการปกครอง

3.

นายพินิจ หาญพาณิชย์

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรมที่ดิน

4.

นายกำธร ถาวรสถิตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

5.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6.

ว่าที่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญโสภัต

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

7.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

8.

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง

9.

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง

10.

นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง

11.

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง

 

12.

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

13.

นายสุรชัย ขันอาสา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

14.

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

ผู้ว่าราชการจังหวัประจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

15.

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

16.

นายระพี ผ่องบุพกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

17.

นายธานินทร์ สุภาแสน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

ดำรงค์ พิเดช come back

ที่มา : http://www.matichon.co.th

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายดำรงค์ พิเดช เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป 

 

ดร.กบ มา ดร.โกร่ง ไป 

                  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย สืบแทน นายวีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้น

 

กสชท  คืนคลื่นความถี่แก่ กสท-TOT 

ที่มา : http://newsite.adslthailand.com

                     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยการนำทรัพย์สินโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่รับมอบจากคู่สัญญาสัมปทาน มาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ กสท และลูกค้าเฉพาะกลุ่มของ ทีโอที ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดโครงข่ายโทรศัพท์ 2 Gเป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงไร้สายด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution  (LTE) ให้กระจายทั่วภูมิภาค

1.แนวทางดำเนินการของ กสท.

(เนื่องจากสัญญาสัมปทานระหว่าง กสท กับบริษัท ทรูมูฟ และ กสท กับบริษัท ดีพีซี จะสิ้นสุดใน 15 กันยายน 56)

1.1 แผนและมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้บริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ü  กสท.บริหารจัดการโครงข่ายด้วยตนเอง

·         กสท.จะให้บริการโทรศัพท์ 2G แก่ผู้ใช้บริการด้วยตนเอง จำนวน 13 ล้านเลขหมาย

 

·         กสท. จะเป็นผู้วางแผน ออกแบบ ควบคุมและบริหารจัดการระบบ Radio Access Network (RAN), Core Network (CN และระบบ Network Operation Center (NOC) ด้วยตนเอง

 

·         กสท. จะว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงาน Field Operation และ RF Optimizationและด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการในลักษณะ Outsource โดยมีการกำหนด Service Level Agreement (SLA)

1.2 แผนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ü  พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ด้วยเทคโนโลยี 4G หรือ LTE  

·         กสท.เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลัก (Network Provider) ขายส่งบริการให้แก่ Mobile Virtual Network Poerator (MVNO)  นำไปให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (Service Provider

ü  แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย LTE

·         ประเมินมูลค่าลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงข่าย จากที่มีอยู่เดิม 13,000 สถานี (เป็น 14,000 สถานี) เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 27,770 ล้านบาท

2. แนวทางการดำเนินงานของ ทีโอที

(ทีโอที มีลูกค้าอยู่ในระบบ NMT 470 อยู่จำนวน 24,083 เลขหมาย)

2.2 แนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 2300 MHz

ü  ในปัจจุบันคือ 2300 MHz  

ü  อนาคตคือ 4G

2.3 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ

ü  ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G เดิม 13 ล้านเลขหมาย

·         สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

 

·         นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

 

·         เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการ 2-3 ราย เป็นผู้ให้บริการหลายราย

 

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2555

ที่มา : http://www.opdc.go.th               

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2555 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐ

ประเภทที่ 1 ส่วนราชการ

ส่วนกลาง รวม 177 หน่วยงาน  (20 กระทรวง 157 กรม)  ส่วนภูมิภาค รวม 954 หน่วยงาน (76 จังหวัด 878 อำเภอ)  ส่วนท้องถิ่น รวม 7,853 หน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,082 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5,693 แห่ง และ กทม. และเมืองพัทยา)

 

ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจ

58 แห่ง

ประเภทที่ 3 องค์การมหาชน

68 หน่วยงาน

ประเภทที่ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ กองทุนที่เป็นิติบุคคล และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน

จำนวน 2,724,335 คน

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จำนวน 2,380,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณ

สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ

 

1. ภาพรวมของระบบราชการ

ความเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 17 จาก 183 ประเทศ

 

ภาวะธรรมาภิบาล

Percentile Rank ที่ 50-75

 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

อันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ

 

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ(ค่าดัชนี 37 หรือ 3.7  ในฐานคะแนนแบบเดิม)

โดยประเทศที่มีค่าดัชนีสูงหมายถึง ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด และประเทศที่มี ค่าดัชนีต่ำ หมายถึงประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุด

ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่ 92 ในปีพ.ศ. 2555

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศแรกที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร์                 และฮ่องกง

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการไทย

ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ ร้อยละ 82.65

ส่วนราชการมีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการทำงาน ร้อยละ 89.50

 

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย

 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ประชาชน ข้าราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจร้อยละ 86.7 

 

การผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบปี พ.ศ. 2555

ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

มีการมอบรางวัลระดับชาติ(e-Services)

การปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ

 

 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

 

 

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»