เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

27 สิงหา 56 ครม.มีมติจัดตั้ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย เร่งเดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

 

 

มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดการสัมมนาในประเทศ)  และ                ร่างพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....   (มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (การจัดสัมมนาในประเทศ และมาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตมีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ  

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก             ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ

มาตรการภาษีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้เบื้องต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของมูลค่าต้นทุน

 

รบ. ตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

 

ที่มา : http://voicelabour.org

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย  แล้วดำเนินการต่อไปได้

                 สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือการกำหนดการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็องค์การมหาชน  โดยมีทุนและทรัพย์สินในการดำเนินงานของสถาบัน เป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม และกำหนดให้รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง มีการกำหนดคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ   และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน นโยบายของรัฐบาล

 

แปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

 

ที่มา : http://www.positioningmag.com

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยการขยายอายุกองทุน และปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รูปแบบ โครงสร้างเงินทุน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐถือครองอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

                เนื่องจาก กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จะสิ้นสุดอายุกองทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการให้ขยายการดำเนินการดำเนินการของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เพื่อเพิ่มความสามารถของรัฐวิสาหกิจในการระดมทุน เพราะกองทุนฯ ในปัจจุบัน มีลักษณะการลงทุนเชิงรับ 

 

อาเซียน – สหรัฐอเมริกา

 

 ที่มา : http://www.learners.in.th

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอโครงการหุ้นส่วนอาเซียน – สหรัฐฯ ด้านธรรมาภิบาล  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียม และความมั่นคง (ASEAN-U.S. Partnership for Good Goverence, Equitable and Sustainable Development and Security : ASEAN-U.S. PROGRESS)  และโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน (ASEAN Connectivity through Trade and Investment : ACTI)

                ASEAN-U.S. PROGRESS  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  อาทิ  การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก  ความร่วมมือด้านแรงงาน การจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสาขาที่มีความคาบเกี่ยวกัน ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                ACTI โครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ  และการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าการลงทุนตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งเกื้อกูลความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ เช่น การพัฒนาสมรรถนะอาเซียนด้านระบบพิธีศุลกากร ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การพัฒนาพลังงานสะอาด  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

                อนึ่ง สหรัฐฯ จะจัดสรรงบประมาณภายใต้องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ(United States Agency for International Development : USAID)  เป็นระยะเวลา 5 ปี  สำหรับการดำเนินโครงการ ASEAN-U.S. PROGRESS จำนวน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการ ACTI  จำนวน 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»