เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

กนย. นำแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

10 กันยา ครม.ประชุมเพื่อหาทางออกแก้ราคายางพารา ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

 

กนย. นำแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน เสนอ ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

การแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นปี 2557

เกษตรกรเป้าหมาย 991,717 ราย

( มีเอกสารสิทธิ์ตามหนังสือกรมป่าไม้ ทส1602.5/5527)

พื้นที่เป้าหมายประมาณ 8.97 ล้านไร่

เงื่อนไข

 

1) จ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีด และต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี

2) เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่  ถ้าเกิน 25 ไร่ ขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่

3) อัตราการช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 2,520 บาท

การจ่ายเงิน

เกษตรกรรับเงินที่ ธ.ก.ส.

งบประมาณ 21,248.95 ล้านบาท(ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ 8.97 ล้านไร่)

เงินช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 21,209.30 ล้านบาท

ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 29.75 ล้านบาท

ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. 9.90 ล้านบาท

 

ผลประชุมกนย.

เพิ่มผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 2 คน คือ

1.ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2.ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย

ทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess)

งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2556

 

ว่างงาน 0.5%

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเป็นประจำทุกเดือน

ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 4.8 หมื่นคนจาก 2.67 แสนคน เป็น 2.19 แสนคน

1. ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน

มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 40.19 ล้านคน

2. ผู้มีงานทำ

เพิ่มขึ้น 39.90 ล้านคน

3. ผู้ทำงานลดลง

สาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การป้องกัน

4. ผู้ว่างงานทั่วประเทศ

มีจำนวน 2.19 แสนคน คิดเป็น 0.5%

      

5.ผู้ว่างงาน แบ่งตามภูมิภาค

ภาคกลาง    

ภาคอีสาน   

ภาคเหนือ

ภาคใต้

กรุงเทพ

 

6.1 หมื่นคน คิดเป็น 0.6  

5.2 หมื่นคน คิดเป็น 0.4

3.9 หมื่นคน คิดเป็น 0.5

3.8 หมื่นคน คิดเป็น 0.7

2.9 หมื่นคน คิดเป็น 0.8

 

รัฐบาลไทย VS รัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ จัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร  ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร

                สาระสำคัญของความตกลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก และพำนักของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจัดทำความตกลงดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 

กิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอโดยได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการ และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น เดิน วิ่ง เต้นแอโรบิค ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»