เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาเยาวสตรี

17 กันยา  กบอ. เร่งสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รบ.ปู เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี    

 

กบอ. สร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด

              คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของการประชุมกบอ.ครั้งที่ 10/2556 และสำนักงบประมาณในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (1.2 แสนล้านบาท) ภายในวงเงินคงเหลือ 103,214,800 บาท เพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 โครงการ โดยสบอช.เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำเรือสำรวจระดับแม่น้ำและคลองที่สำคัญ วงเงิน 70,000,000 บาท ทั้งนี้  การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจัดทำเรือสำรวจระดับแม่น้ำและคลองที่สำคัญให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สำหรับโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 6 โครงการ 

บ้านรัตนวารี

จุดที่ 1 ตอนเหนือ

หมู่ที่ 16 อ.พนมไพร

จุดที่ 2 ตอนกลาง

หมู่ที่ 16 อ.พนมไพร

จุดที่ 3 ตอนใต้

หมู่ที่ 16 อ.พนมไพร

บ้านท่าโพธิ์

จุดที่ 1 ตอนเหนือ

หมู่ที่ 11 อ.พนมไพร

จุดที่ 2 ตอนใต้

หมู่ที่ 11 อ.พนมไพร

บ้านท่าไฮ

 

หมู่ที่ 13 อ.พนมไพร

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา 56 –59

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ตามมติคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ

                สาระสำคัญของ(ร่าง) 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. 2556 – 2559) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

·        เสริมสร้างภูมิปัญญา ทักษะชีวิต และค่านิยมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

·        ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

·        เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

·        เยาวสตรีมีภูมิคุ้มกันตนเองต่อภัยสังคม

                 เยาวสตรีในสถานศึกษา หมายถึง สตรีที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักภาพเยาวสตรีทั้งการพัฒนาเยาวสตรีทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพ และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการสร้างครอบครัวอบอุ่นและภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

 

นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 22%  

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2556 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้

              นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม สิงคโปร์อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย

ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.ความคุ้มค่าทางการท่องเที่ยวสูง

2.ประชาชนมีความเป็นมิตร

3.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของ4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัญหาการท่องเที่ยวไทย

1.ปัญหามัคคุเทศก์ ปัญหาการหลอกลวง

2.ปัญหาการก่ออาชญากรรมแก่นักท่องเที่ยว

 

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

มกราคม – กรกฎาคม 56

เพิ่มขึ้น 20.37%

กรกฎาคม 56

เพิ่มขึ้น 22.47%

แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2556

UNWTO คาดว่าแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลกในปี 2556 จะขยายตัวต่อเนื่อง 3 – 4%

คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของไทยในปี 2556 จะขยายตัวตาม

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»