เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

รัฐบาล โดนเพ่งเล็ง เร่งแก้ปัญหา ค้าสัตว์ป่า น้ำท่วม ไฟฟ้าขาด

24 กันยา  ครม.ประชุม ติดตามงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องต่าง เช่น งาช้าง น้ำท่วม และการร้องทุกข์ของประชาชน 

 

แผนปฏิบัติการงาช้าง CITES16

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 และได้มีการประชุมหารือกันจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนปฏิบัติการ

ดังกล่าว จำนวน 3 ครั้ง ใน 3 พื้นที่ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดสุรินทร์

ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์

ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร

                  ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุติการค้างาช้างภายในประเทศ แต่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีในการควบคุมการค้างาช้างจากภาครัฐ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                   มีแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลช้างเลี้ยง และการค้างาช้างไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเจ้าของช้างเลี้ยงจำนวน 1,524 ฉบับ โดยมีผู้ตอบกลับจำนวน 387 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.40 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยได้สอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐบาลให้ทำการซื้อขายงาช้างที่ตัดหรือได้จากช้างของท่านได้โดยมีการควบคุม (เห็นด้วยร้อยละ 52.30 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 32.70 และไม่มีความเห็นร้อยละ 15.00) และเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐบาลห้ามทำการซื้อขายงาช้างที่ตัดหรือได้จากช้างของท่าน (ไม่เห็นด้วยร้อยละ 66.40 เห็นด้วยร้อยละ 19.60 และไม่มีความเห็นร้อยละ 14.00) ซึ่งความคิดเห็นของเจ้าของช้างสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น

 

กบอ. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน แก้ไขปัญหาอุทกภัย

                คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอ โดยมีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 184,643,920 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

แผนงาน

วงเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

แผนงานการประชาสัมพันธ์

9,507,000 บาท

กรมประชาสัมพันธ์

แผนงานการสำรวจความคิดเห็น

7,968,500 บาท

สปน.

แผนงานการจัดเวทีรับฟังประชาชน

115,323,400 บาท

มท.

แผนงานอำนวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผล

51,845,020 บาท

สปน.

 

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลการดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ปัจจุบันมี 29 จังหวัดที่ลงนามความตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 14 ประเทศ (57 คู่ภาคี)

 

2. จังหวัด/เมือง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์

 

อยู่ระหว่างการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ จำนวน 11 คู่

 

3. กิจกรรมการขับเคลื่อน

13 จังหวัด ของไทยกับ 23 จังหวัด/เมืองของต่างประเทศคู่ภาคี

 

                มท. ได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง ดังนี้

1 จัดทำโครงการสัมมนา ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงานวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทย  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 110 คน

2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศในรูปแบบความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

3 มท. ได้แจ้งให้ 29 จังหวัด ที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดในต่างประเทศ รายงานข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์

4.มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จังหวัดและประเทศไทยจะได้รับ

 

การร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ปี56

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรม ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  เสนอ

3 หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด  ดังนี้

หน่วยงาน

ประเด็นที่มีการร้องทุกข์

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น วัยรุ่น มั่วสุม ขอให้แก้ปัญหาการจราจรติดขัด  ปรับปรุงการปล่อยสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก ยาเสพติด  และบ่อนการพนัน

2) กระทรวงคมนาคม

ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) พนักงานขับรถตู้ และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ประเภทยาพาราดิบ น้ำมันปาล์ม  ขอให้จัดทำฝนเทียมในพื้นที่ทำการเกษตร 

3 รัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด  ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ

ประเด็นที่มีการร้องทุกข์

1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ขอให้ปรับปรุงการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตัดมิเตอร์ไฟ

3 ธนาคารออมสิน

ขอความช่วยเหลือนำหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน  ขอความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ

                                         3 จังหวัดที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด  ได้แก่ 

จังหวัด

ประเด็นที่มีการร้องทุกข์

1 กรุงเทพ

ความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น  ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจำหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถีขอให้ปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้า (BTS) เช่น ขอให้สร้างบันไดเลื่อน และติดตั้งลิฟต์โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า (BTS)และขอให้เพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินรถของรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) 

2 ปทุมธานี  

ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย การลักลอบจำน่ายและเสพยาเสพติด

3 นนทบุรี

ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจำแหน่ายสินค้า และการจอดรถกีดขวางการจราจร

                จำนวนเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด 10 ลำดับแรก  ตามตารางดังนี้ 

ลำดับที่

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นเรื่อง

จำนวนเรื่อง

1

ไฟฟ้า

1,911

2

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

1,429

3

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ

1,003

4

การบริการขนส่งทางบก

627

5

ยาเสพติด

555

6

น้ำประปา

537

7

ถนน

489

8

หนี้สินนอกระบบ

377

9

บ่อนการพนัน

375

10

โทรศัพท์

358

 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»