เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

นั่งรถเมล์ฟรี....จนปีหน้า รัฐเข้าอุ้ม ส้มโอ และทุเรียน ข้าวโพด

ครม.ประชุม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตกร ตลอดจนประชานิยมรถเมล์ฟรี      

นั่งรถเมล์ฟรี....จนปีหน้า

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป เป็นระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,085 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายการดำเนินการ 

มาตรการ

องค์กรที่รับผิดชอบ

การดำเนินการ

วงเงิน

1.ลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง    

ขสมก.

-รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73เส้นทาง

1,553 ล้านบาท

2.ลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

รฟท.

-รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน

 

-รถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน

532 ล้านบาท

 

ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการช่วยเหลือของรัฐ

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/57 โดยใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2557 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการ 245,000 ราย ดังนี้ 

มาตรการ

ชดเชย

วงเงิน

 

1. การแทรกแซงรับซื้อ

กก.ละ 9.00 บาทความชื้น 14.5%

กก.ละ 7.00 บาท ความชื้น 30%

1,312.50 ล้านบาท

2. การชดเชยค่าขนส่ง

(เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก และแม่ฮ่องสอน)

ตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่า 150 กม.ขึ้นไป

175 ล้านบาท

3. การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ

ชดเชยดอกเบี้ยที่ 1.0 ล้านตัน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

52.75 ล้านบาท

4. การผลักดันการส่งออก

ผู้ส่งออกได้รับชดเชยราคาและค่าบริหารจัดการ รวม กก.ละ 2.00 บาท

850 ล้านบาท

 

กว่า 400 ล้าน รัฐเข้าอุ้ม ส้มโอ และทุเรียนกรณีพิเศษ

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน) วงเงินช่วยเหลือ 458,302,870 บาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงประจำถิ่นสืบไป 

 

International Rice Congress 2014: IRC 2014 on Oct 27 – 31, 2013

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) โดยให้กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดประชุม โดยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมข้าวระหว่างวันที่ 27 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมของหน่วยงานด้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีหารือประเด็นหลักด้านข้าวในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการวิจัย การพัฒนา การค้า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของตลาดข้าวโลก ตลอดจนเร่งรัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาข้าวต่อไป

                 เป้าหมายเข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิจัย นักวิชาการบุคลากรสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ส่งออกและนำเข้าข้าวจากทั่วโลก 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»