เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

8 ตค 56 รัฐบาลประชุมเพื่อร่างพรบ.ใหม่ แก้ปัญหาน้ำท่วม โครงการร่วมมือกับจีน  

 

ร่างพรบ.มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  โดยมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ คือ

                1. กำหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ หรือผลงานควรค่าแก่การรักษาไว้ และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดโดยสิทธิในมรดกทางวัฒนธรรมนั้น จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

                2. กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กำหนดองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอื่น และองค์ประชุม

                3. กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจำจังหวัด และกำหนดอำนาจหน้าที่

                4. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

                5. กำหนดให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้สิทธิได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมตามที่กำหนด

                6. กำหนดให้ชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หากจะขอรับการคุ้มครองและส่งเสริม ให้จัดทำโครงการและแผนงานเสนอต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                7. กำหนดให้นายทะเบียนดำเนินการเรียกเงินที่ให้การอุดหนุนนั้นคืนเมื่อเห็นว่าชุมชนหรือสภาวัฒนธรรมไม่ได้ดำเนินการตามโครงการและแผนงานและมีลักษณะที่ไม่สุจริต

 

กบอ. แก้ปัญหา ถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ จ.ประทุมธานี

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอขอแก้ไขแผนรายประมาณการโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน เริ่มจากถนนซอยวัดมะขาม – วัดโบสถ์ แยกทางหลวงหมายเลข 346 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ก่อสร้างแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำจากถนนซอยวัดมะขามถึงคลองวัดโบสถ์ 1,936 เมตร และยกระดับถนนติวานนท์บริเวณทางเข้าท่าเรือปทุมธานี 400 เมตร) จากวงเงิน 41.143 ล้านบาท เป็นวงเงิน 10.32 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือ 30.823 ล้านบาท 

 

4 โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาศาสตร์ไทย และจีน

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ  4 โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่

1.1        โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม เน้นการวิจัยและพัฒนาระบบราง (Joint Laboratory Program) 

1.2        โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูลการสำรวจดาวเทียมระยะไกล (Remote Sensing Satellite Data Service Platform)

1.3        โครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Cooperation) 

1.4        โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young Scientist Visiting Program)

               มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีของ วท.จีน  และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วท. แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นประธานร่วม และจะจัดตั้งคณะทำงานใน 4 โครงการ โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายความตกลงดังกล่าวไม่ใช่สนธิสัญญาความกฎหมายระหว่างประเทศ  และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

มศว. เตรียมออกนอกระบบ

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

                สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ โดย

                1. กำหนดให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นนิติบุคคล

                2. กำหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และ  การยุบเลิกส่วนงาน การรับสถานศึกษาอื่นเข้าสมทบ และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

                3. กำหนดให้มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ

                4. กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง เป็นต้น

 

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิมแข่งขันเป็นประจำทุกปี เป็นแข่งขัน 2 ปี ต่อครั้ง ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ เพื่อให้นักกีฬาได้มีเวลาในการเตรียมตัวแข่งขันระดับนานาชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกีฬาในและต่างประเทศหลายรายการทำให้การเตรียมตัวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมรวมถึงงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีเกมส์การแข่งขันฯ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะระดับนานาชาติ เช่น

                ปี พ.ศ. 2548 การแข่งขันเอเชี่ยนอินเดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1

                ปี พ.ศ. 2551 การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 1

                ปี พ.ศ. 2552 การแข่งขันเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 1

                ปี พ.ศ. 2552 การแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 1

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»