เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ข่าวดี ปีใหม่หยุดเพิ่ม 5 วัน

ครม.ประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลา 56 เพื่อเห็นชอบวันหยุดยาวเพิ่ม รถไฟสายสีเขียว อพยพประชาชน 5 หมู่บ้าน

 

ข่าวดี ปีใหม่หยุดเพิ่ม 5 วัน

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2556 โดยกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน  เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (วันขึ้นปีใหม่) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

                 ทั้งนี้  ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง   ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร 

 

ถึงเวลา สายไฟฟ้าลงดิน

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เรื่อง แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก ของการไฟฟ้านครหลวง  โดยจะดำเนินการในพื้นที่ถนนสายหลัก ในวงเงินลงทุนรวม 8,899.58 ล้านบาท

                 การไฟฟ้านครหลวง เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกสทช. CAT, TOT และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการนำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ดินในคราวเดียวกัน 

 

อีก 5 ปี มีแน่? รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  วงเงิน 38,165 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินกู้จากร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

                กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนและบริหารจัดการระบบไฟฟ้า และรถไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2561 และให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาแบบแข่งขันราคานานาชาติ

 

เพิ่มวงเงินจำนำข้าวเปลือก

 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติครั้งที่ 9/2556 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งข้อมูลปริมาณข้าวที่มีการขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/56 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน 6,660 ล้านบาท

 

ประชาชน 5 หมู่บ้านขออพยพ

 

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กฟผ.  เช่นบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บ้านดง หมู่ที่ 2 บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง งบประมาณจำนวน 2,970.5 ล้านบาท

                อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ยืนยันไม่ต้องการอพยพ และได้รับความเห็นชอบจากการทำประชาคมหมู่บ้านแล้ว ในอนาคต กฟผ.จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการเวนคืนที่ดิน ขณะที่กรณีจำนวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ในหมู่บ้านเดิมมีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะคงสถานภาพเป็นหมู่บ้าน จะมีการโอนครัวเรือนที่เหลืออยู่ไปสมทบร่วมกับหมู่บ้านอื่น และจะทำการยุติการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบประปา ในพื้นที่ของครัวเรือนที่ขออพยพ เพื่อป้องกันการย้ายกลับเข้าพื้นที่เดิม


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»